• AMV's
Resultaten 1 - 9 van totaal 9 resultaten
 1. Taal Nederlands 9 WODC In dit onderzoeksrapport staan alleenstaande minderjarige asielzoekers centraal. Er wordt ingegaan op de leefomstandigheden en ideeën van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers die onrechtmatig in Nederla ...

  In dit onderzoeksrapport staan alleenstaande minderjarige asielzoekers centraal. Er wordt ingegaan op de leefomstandigheden en ideeën van (voormalige) alleenstaande minderjarige asielzoekers die onrechtmatig in Nederland verblijven.Auteurs: Richard Staring en José Aarts.

  Publicaties

  • Rapporten
  • WODC
  • Minderjarigen
  • Gespecialiseerde opvang
  • AMV's
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • AMV-vergunning
  • Gespecialiseerde opvang
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands 5 blg-134485 Auteurs: J.P.C. Grund, J.J. Breeksema, R. Braam en D. de Bruin. Experiment Perspectief Aanpak Voormalig Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen Analyse van de Resultaten J-P. C. Grund, J. J. Breeksema, R. Braam, ...

  blg-134485Auteurs: J.P.C. Grund, J.J. Breeksema, R. Braam en D. de Bruin.

  Publicaties

  • Rapporten
  • AMV's
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Nederlands
 3. 8 Rechtbank Limburg Taal Nederlands Gelet op het vorenoverwogene is de rechtbank van oordeel dat verweerder had dienen te motiveren waarom hij van mening is dat de enkele omstandigheid dat eiseres meerderjarig is geworden tot gevolg heeft da ...

  Gelet op het vorenoverwogene is de rechtbank van oordeel dat verweerder had dienen te motiveren waarom hij van mening is dat de enkele omstandigheid dat eiseres meerderjarig is geworden tot gevolg heeft dat de in een voorkomend geval door het NAPTIP te verlenen faciliteiten maken dat eiseres "in voldoende mate beschermd is tegen mensenhandelaren", terwijl dit gedurende de minderjarigheid van eiseres niet kon worden aangenomen. Nu deze motivering in het bestreden besluit ontbreekt, is dit besluit in strijd met het bepaalde in de artikel 3:46 en 3:47 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: AWB) en komt dit besluit mitsdien hierom voor vernietiging in aanmerking.Daarnaast acht de rechtbank ook anderzins het bestreden besluit onvoldoende gemotiveerd waartoe zij als volgt overweegt.Hoewel uit het hiervoor genoemde thematisch ambtsbericht kan worden afgeleid dat het NAPTIP een oplossing op maat kan bieden, in die zin dat het slachtoffers van mensenhandel tijdelijk aan onderdak en een baan helpen en dat het geen slachtoffers van mensenhandel op straat zet zonder dat ze ergens naar toe kunnen, volgt uit het ambtsbericht ook dat het verblijf in een shelter slechts tijdelijk is en dat hervestiging in de praktijk onmogelijk is indien betrokkene in de nieuwe woonplaats geen netwerk heeft van familieleden of personen met dezelfde regionale en etnische afkomst.Uit het ambtsbericht blijkt verder dat slechts een zeer klein percentage van alle vrouwen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel, die in Europa in de prostitutie hebben gewerkt en die vrijwillig of gedwongen zijn teruggekeerd naar Nigeria in een van de shelters van het NAPTIP terechtkomt en dat zij een groot risico lopen om opnieuw gerekruteerd te worden voor de prostitutie in Europa.Gelet op het voorgaande en gelet op de omstandigheid dat eiseres geen sociaal netwerk heeft, is de rechtbank van oordeel dat verweerder zijn standpunt dat van eiseres gevergd kan worden dat zij zich elders in Negeria kan vestigen om zich aan moeilijkheden te onttrekken, onvoldoende heeft gemotiveerd.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Nigeria
  • Rechtbank Limburg
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • AMV's
  • Herintegratie
  • Nederlands
 4. 96 reads Court of Overijssel Language Dutch Voor wat betreft de weigering van de Minister ambtshalve een vbt-regulier onder de beperking ‘verblijf als amv’ te verlenen, heeft de vreemdeling aangevoerd dat het bestreden besluit op dit punt lijdt aan een mo ...

  Voor wat betreft de weigering van de Minister ambtshalve een vbt-regulier onder de beperking ‘verblijf als amv’ te verlenen, heeft de vreemdeling aangevoerd dat het bestreden besluit op dit punt lijdt aan een motiveringsgebrek nu in het besluit niet, althans onvoldoende, is ingegaan op de opvangmogelijkheden op het moment van beslissen en op de opvangmogelijkheden totdat eiseres de meerderjarige leeftijd heeft bereikt.De minister heeft zich in het bestreden besluit op het standpunt gesteld dat in Angola sprake is van adequate opvang voor de vreemdeling in het opvangcentrum Mulemba. In de brief van 5 december 2011 heeft de minister zich op het standpunt gesteld dat er in de periode van 1 september 2011 tot 1 maart 2013 opvang is geregeld voor uit Nederland teruggekeerde Angolese amv in het opvangcentrum Mulemba. In de periode van 1 december 2010 tot 1 september 2011 was opvang voor uit Nederland teruggekeerde Angolese amv in het opvangcentrum Mulemba niet beschikbaar. De Minister verbindt hieraan de conclusie dat hetgeen in het bestreden besluit is opgenomen, dat opvang voor uit Nederland teruggekeerde Angolese alleenstaande minderjarige vreemdelingen is geregeld in Mulemba, niet juist is gebleken.Gelet op het vorenstaande ontbeert het besluit van 9 mei 2011 naar het oordeel van de rechtbank de vereiste zorgvuldigheid en ligt aan het besluit een onvoldoende dragende motivering ten grondslag. Beroep gegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Angola
  • Rechtbank Overijssel
  • AMV's
  • Opvang
  • Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA)
  • Nederlands
 5. Language Dutch 91 reads States Council (Dutch) Hoger beroep van de vreemdeling in de uitspraak van rechtbank Zwolle van 19 februari 2010 in zaak nr. 09/35115.De vreemdeling heeft op 24 april 2009 een aanvraag ingediend voor een vbt-asiel. Op 27 april 2009 ...

  Hoger beroep van de vreemdeling in de uitspraak van rechtbank Zwolle van 19 februari 2010 in zaak nr. 09/35115.De vreemdeling heeft op 24 april 2009 een aanvraag ingediend voor een vbt-asiel. Op 27 april 2009 heeft het eerste gehoor plaatsgevonden. Zij is daarop in de beschermde opvang geplaatst, waar amv's die (mogelijk) slachtoffer zijn of dreigen te worden van mensenhandel, beschermd worden opgevangen. Hierbij wordt een methodiek gebruikt “deprogrammering” die minderjarigen helpt tegen de invloed van de handelaar/uitbuiter.Tijdens het nader gehoor is de vreemdeling op 11 juni 2009 in de gelegenheid gesteld haar aanvraag toe te lichten. De minister heeft de aanvraag van de vreemdeling afgewezen, omdat hij haar asielrelaas ongeloofwaardig acht. De Afdeling overweegt dat de omstandigheid dat de vreemdeling niet nader heeft geconcretiseerd waarom de deprogrammering had moeten worden afgewacht, dat door de vreemdeling bij de aanvang van het gehoor is verklaard dat zij in staat was te worden gehoord en dat geen melding is gemaakt van bijzonderheden waarmee rekening zou moeten worden gehouden, onvoldoende grond vormen voor het oordeel dat de minister geen aanleiding heeft hoeven zien het nader gehoor uit te stellen.In het licht van de brieven van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer met betrekking tot de bescherming van amv’s tegen mensenhandel lag het op de weg van de minister zich ervan te vergewissen dat de in die brieven genoemde omstandigheden in dit geval niet zodanig zwaarwegend waren dat in verband daarmee het nader gehoor van de vreemdeling vooralsnog niet kon plaatsvinden en heeft de minister niet kunnen volstaan met de vaststelling dat er van de zijde van de vreemdeling geen nadere op haar geval betrekking hebbende bijzonderheden zijn genoemd. Hoger beroep gegrond, beroep gegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Raad van State
  • AMV's
  • Nader gehoor
  • Nederlands
 6. Language Dutch 89 reads Minister of Justice (Dutch) Brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de opvang van kinderen: "Ik wil voor de nieuw te ontwikkelen locatie gebruik maken van de goede ervaringen van de Zweden, maar op onderdelen ...

  Brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de opvang van kinderen:"Ik wil voor de nieuw te ontwikkelen locatie gebruik maken van de goede ervaringen van de Zweden, maar op onderdelen een stap verder gaan. Ik laat een nieuwe locatie realiseren waar de kinderen en ouders binnen een afgesloten terrein vrij kunnen bewegen. Gekozen wordt voor paviljoens, separate wooneenheden voor de gezinnen en een apart paviljoen voor de amv’s. Op het terrein zelf hebben de kinderen en gezinnen ook bewegingsvrijheid. Op de locatie, die ruim opgezet is, komt een voorzieningencentrum met onder meer een recreatieruimte, buitenspeelruimte, een winkelvoorziening en internetfaciliteiten. Om recht te doen aan het gezinsleven en om een huiselijke sfeer te creëren kunnen de gezinnen zelf hun maaltijd bereiden."

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Minderjarigen
  • AMV's
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Opvang
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 7. Language Dutch 140 reads Minister of Justice (Dutch) Brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de opvang van gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen in woonpaviljoens in plaats van detentiecentra. "Ik wil voor ...

  Brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de opvang van gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen in woonpaviljoens in plaats van detentiecentra."Ik wil voor de nieuw te ontwikkelen locatie gebruik maken van de goede ervaringen van de Zweden, maar op onderdelen een stap verder gaan. Ik laat een nieuwe locatie realiseren waar de kinderen en ouders binnen een afgesloten terrein vrij kunnen bewegen. Gekozen wordt voor paviljoens, separate wooneenheden voor de gezinnen en een apart paviljoen voor de amv’s. Op het terrein zelf hebben de kinderen en gezinnen ook bewegingsvrijheid. Op de locatie, die ruim opgezet is, komt een voorzieningencentrum met onder meer een recreatieruimte, buitenspeelruimte, een winkelvoorziening en internetfaciliteiten. Om recht te doen aan het gezinsleven en om een huiselijke sfeer te creëren kunnen de gezinnen zelf hun maaltijd bereiden."

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Minister van Veiligheid en Justitie
  • Minderjarigen
  • AMV's
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Opvang
  • Vreemdelingendetentie/vreemdelingenbewaring
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de hulpverlening aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen die slachtoffer zijn van mensenhandel en de leeftijd van achttien jaar bereiken in Nederland gewaarborgd, zod ...

  In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de hulpverlening aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen die slachtoffer zijn van mensenhandel en de leeftijd van achttien jaar bereiken in Nederland gewaarborgd, zodat sprake is van overeenstemming met internationale en Europese wet- en regelgeving. Omdat de huidige nationale praktijk niet geheel in overeenstemming blijkt te zijn met de internationale en Europese verdragen en normen, is in dit onderzoek de nodige knelpunten in de bescherming naar voren gekomen.

  Publicaties

  • Thesis
  • Minderjarigen
  • AMV's
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Mensenhandel
  • Verblijfsvergunning
  • Minderjarigen
  • Slachtoffer
  • Nederlands
 9. Language Dutch 46 reads Dutch Parliament In de kabinetsreactie wordt er ingegaan op alle aanbevelingen van het rapport 'Mensenhandel, Naar een kindgericht beschermingssysteem voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen' van de Nationaal Rappor ...

  In de kabinetsreactie wordt er ingegaan op alle aanbevelingen van het rapport 'Mensenhandel, Naar een kindgericht beschermingssysteem voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen' van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Ook wordt er ingegaan op de gesignaleerde 'keuzestress' bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen, de geïntegreerde verblijfsregeling en het voortijdig verlaten van de Beschermde Opvang. 

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Tweede Kamer
  • AMV's
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Nederlands