Trefwoord

Organisatie

 • Rechtbank Noord-Holland

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 41 resultaten
 1. Rechtbank Noord-Holland Taal Nederlands De Rechtbank Noord- Holland heeft op 7 september 2017 verdachte vrijgesproken van het ten laste gelegde mensenhandel. De rechtbank acht het niet bewezen dat er sprake was van oogmerk tot uitbuiting do ...

  De Rechtbank Noord- Holland heeft op 7 september 2017 verdachte vrijgesproken van het ten laste gelegde mensenhandel. De rechtbank acht het niet bewezen dat er sprake was van oogmerk tot uitbuiting door de verdachte. Verdachte had geen oogrmerkt van (seksuele) uitbuiting van een echt persoon. Daarbij is van belang dat verdachte geen actie heeft ondernomen om verdachte opnieuw te bereiken na het contact met de voicemail of dat hij heeft geprobeerd een verblijfplaats voor haar te regelen. Verdachte heeft enkel chatgesprekken gevoerd. Uit de gesprekken kan niet worden vastgesteld dat deze in werkelijkheid enig gevolg hebben gekregen.Daarentegen wordt verdachte wel veroordeeld voor het hebben van pornografische beelden van een minderjarige.De rechtbank legt verdachte een gevangenisstraf op voor de duur van zevenenveertig dagen. Dertig dagen hiervan worden niet ten uitvoer gelegd. Verdachte heeft een proeftijd voor de duur van twee jaren waarbij een aantal algemene voorwaarden worden opgelegd.  

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Nederland
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Strafrecht
  • Kinderpornografische afbeeldingen
  • Vrijspraak mensenhandel
  • geen oogmerk uitbuiting
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Holland ECLI:NL:RBNHO:2016:8645 Op 22 augustus heeft de rechtbank Noord-Holland de verdachte schuldig bevonden aan mensenhandel. Een van de slachtoffers was minderjarig en een tweede slachtoffer was zelf ook ...

  ECLI:NL:RBNHO:2016:8645Op 22 augustus heeft de rechtbank Noord-Holland de verdachte schuldig bevonden aan mensenhandel. Een van de slachtoffers was minderjarig en een tweede slachtoffer was zelf ook verdachte in de zaak. De raadsman van verdachte stelde dat de belastende verklaringen van de slachtoffers niet betrouwbaar en geloofwaardig waren en daarom niet als wettig bewijs konden worden gebruikt.  In rechtsoverweging 3.7 oordeelt de rechtbank echter dat de verklaringen in onderling verband als samenhangend kunnen worden gezien en dat beide verklaringen  gedetailleerd en consistent zijn. De verklaringen worden op relevante onderdelen ondersteund door andere bewsijmiddelen zodat voldaan is aan het wettelijk bewijsminimum.Verdachte wordt veroordeeld tot veertig maanden gevangenisstraf en moet een schadevergoeding betalen van 6139 euro.

  Jurisprudentie

  • Jurisprudentie
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Strafrecht
  • Veroordeling mensenhandel
  • minderjarig slachtoffer
  • bewijsminimum
  • Nederlands
 3. Language Dutch 3 reads Court of Noord-Holland De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden wegens mensenhandel. De rechtbank oordeelt als volgt: "Bij de beslissing over de straf die aan verdachte moet ...

  De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden wegens mensenhandel.De rechtbank oordeelt als volgt: "Bij de beslissing over de straf die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.Verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan mensenhandel jegens [slachtoffer] . In augustus 2008 heeft hij haar overgebracht naar België, met het oogmerk haarin België ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling. Jaren later, wanneer [slachtoffer] opnieuw contact met verdachte krijgt, heeft hij haar prostitutiewerkzaamheden laten verrichten in diverse hotels en daarna in een woonhuis en van het inkomen dat zij met deze werkzaamheden verdiende geprofiteerd. Wanneer [slachtoffer] lastig deed of werk weigerde, oefende verdachte (ernstig) geweld op haar uit, waarbij de zware mishandeling op 25 april 2015 het meest in het oog springt. Anderzijds spiegelde hij haar een toekomst samen voor, terwijl hij ondertussen en zonder medeweten van [slachtoffer] , een relatie met een andere vrouw onderhield.Mensenhandel is een vergaande manier van uitbuiting waarbij een zeer ernstige inbreuk wordt gemaakt op fundamentele rechten als menselijke waardigheid en persoonlijke vrijheid. Verdachte heeft de lichamelijke en geestelijke integriteit van [slachtoffer] volledig miskend en zijn eigen financiële gewin op de voorgrond gesteld.Gelet op de ernst van de feiten acht de rechtbank oplegging van een gevangenisstraf van aanzienlijke duur passend en geboden. De rechtbank zal de straf die door de officier van justitie is geëist, gelet op de vrijspraak van het onder feit 1 ten laste gelegde, matigen en deels voorwaardelijk opleggen, nu zij de noodzaak aanwezig acht om verdachte – gelet op het tijdsverloop tussen de bewezenverklaarde feiten – in de toekomst te weerhouden zich opnieuw schuldig te maken aan enig strafbaar feit.Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een vrijheidsbenemende straf van na te noemen duur moet worden opgelegd."

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Ernstige mishandeling
  • Seksuele uitbuiting
  • Hotelprostitutie
  • Raamprostitutie
  • Prostituee
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Holland De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden wegens mensensmokkel. De rechtbank oordeelt als volgt. “ Verdachte heeft zich, met één of meer anderen ...

  De rechtbank Noord-Holland heeft verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden wegens mensensmokkel. De rechtbank oordeelt als volgt.“Verdachte heeft zich, met één of meer anderen, schuldig gemaakt aan mensensmokkel van drie personen. Daarbij is verdachte de gesmokkelde drie personen behulpzaam geweest bij hun wederrechtelijke toegang tot en doorreis door Nederland. Mensensmokkel is een ernstig strafbaar feit. Door mensensmokkel wordt niet alleen het overheidsbeleid inzake bestrijding van illegale toegang tot en illegaal verblijf in Nederland en andere Schengenlanden doorkruist, maar wordt ook bijgedragen aan het in stand houden van een illegaal circuit waardoor het maatschappelijk verkeer kan worden gefrustreerd en gecorrumpeerd, terwijl het draagvlak om politieke vluchtelingen op te vangen daardoor in ernstige mate wordt ondermijnd. De rechtbank acht mensensmokkel dan ook een strafbaar feit dat ernstig inbreuk maakt op de rechtsorde en dat tevens gevoelens van grote onrust veroorzaakt in de samenleving. Niet is gebleken dat verdachte slechts vanuit humanitaire redenen heeft gehandeld nu is gebleken dat de gesmokkelde personen voor de door verdachte verleende diensten een flink bedrag hebben betaald. Kennelijk heeft verdachte uit winstbejag gehandeld. Dit rekent de rechtbank verdachte aan en dient tot uitdrukking te komen in de hoogte van de op te leggen straf.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Strafrecht
  • Ernstig inbreuk op de rechtsorde
  • Grote onrust in de samenleving
  • Illegaal toegang
  • Illegaal verblijf
  • Mensensmokkel
  • Italië
  • Albanië
  • Valse reisdocumenten
  • Nederlands
 5. Taal Nederlands Rechtbank Noord-Holland De rechtbank Noord-Holland heeft  verdachte  vrijgesproken van mensenhandel. De rechtbank oordeelt als volgt. “Gelet op al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de belastende verklaringen van ...

  De rechtbank Noord-Holland heeft  verdachte  vrijgesproken van mensenhandel. De rechtbank oordeelt als volgt.“Gelet op al het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de belastende verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] met grote terughoudendheid moeten worden bezien. Deze door de geschetste feiten en omstandigheden ingegeven terughoudendheid ten aanzien van de belastende verklaringen van [slachtoffer 1] en [slachtoffer 3] leidt de rechtbank, bezien in samenhang met de ten aanzien van deze feiten (1 en 3) overige bewijsmiddelen, uiteindelijk tot de conclusie dat deze feiten niet wettig en overtuigend bewezen worden geacht. Dit leidt tot de slotsom dat de rechtbank met de raadsman van oordeel is dat niet wettig en overtuigend bewezen is hetgeen verdachte onder 1 en 3 ten laste is gelegd zodat zij daarvan eveneens moet worden vrijgesproken.”

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Strafrecht
  • Uitbuiting in de prostitutie
  • Mensenhandel
  • Prostitutie
  • Vrijspraak
  • Pooier
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 6. Language Dutch 16 reads Court of Noord-Holland De rechtbank veroordeelt de verdachte tot zestien maanden gevangenisstraf wegens mensenhandel van een minderjarige. De rechtbank overweegt: 'Verdachte heeft, nadat hij een van huis weggelopen minderjarig ...

  De rechtbank veroordeelt de verdachte tot zestien maanden gevangenisstraf wegens mensenhandel van een minderjarige. De rechtbank overweegt:'Verdachte heeft, nadat hij een van huis weggelopen minderjarig en kwetsbaar meisje ontmoette, actief bevorderd dat zij zich in de prostitutie begaf en haar daar twee en een halve week in gehouden. Verdachte heeft het slachtoffer financieel afhankelijk van hem gehouden en van haar geprofiteerd door het grootste gedeelte van de inkomsten uit de prostitutie op te eisen. Verdachte wist nog voordat hij de seksadvertenties plaatste dat het slachtoffer slechts 15 jaar oud was. Zij zag geen alternatief, nu zij vreesde voor gedwongen uithuisplaatsing in een gesloten instelling, en van die vrees was verdachte op de hoogte.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Prostitutie
  • Promisvonnis
  • Uithuisplaatsing
  • Nederlands
 7. 326 reads Court of Noord-Holland Language Dutch Bij vonnis van de meervoudige strafkamer van de rechtbank te Haarlem van 23 april 2009 – welk vonnis bij arrest van het gerechtshof Amsterdam van 5 november 2009 in stand is gebleven – is veroordeelde veroor ...

  Bij vonnis van de meervoudige strafkamer van de rechtbank te Haarlem van 23 april 2009 – welk vonnis bij arrest van het gerechtshof Amsterdam van 5 november 2009 in stand is gebleven – is veroordeelde veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren voor mensenhandel, meermalen gepleegd. Hij heeft twee slachtoffers met het oogmerk van uitbuiting gedwongen en bewogen zich beschikbaar te stellen voor het verrichten van prostitutiearbeid en –diensten waarbij veroordeelde zichzelf heeft bevoordeeld uit de opbrengsten van de seksuele handelingen van beide slachtoffers. De rechtbank is van oordeel dat aannemelijk is geworden dat de veroordeelde door middel van het ten laste gelegde feit, waarvoor hij bij voornoemd arrest is veroordeeld, wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Veroordeelde is verplicht tot betaling aan de Staat van een bedrag van €107.250,00 ter ontneming van door hem wederrechtelijk verkregen voordeel.

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Strafrecht
  • Ontneming
  • Nederlands
 8. 32 reads Court of Noord-Holland Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zestien maanden voor mensenhandel, mishandeling en poging tot zware mishandeling alsmede diefstal van een scooter. Verdachte heeft gedurende e ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zestien maanden voor mensenhandel, mishandeling en poging tot zware mishandeling alsmede diefstal van een scooter. Verdachte heeft gedurende enige maanden misbruik gemaakt van twee jonge dakloze, drugsverslaafde jongens door ze te bewegen tot het plegen van diefstallen door middel van (bedreiging met) geweld. Door het leeftijdsverschil en het door verdachte gebruikte geweld en bedreigingen met geweld was er sprake van overwicht van verdachte. Hierdoor waren aangevers dusdanig bang voor verdachte, dat zij deden wat hen opgedragen werd. Door de mishandeling van aangevers, hebben zij tevens pijn en letsel opgelopen. Door aldus te handelen heeft verdachte de lichamelijke en geestelijke integriteit van aangevers ernstig geschonden. Daarnaast heeft verdachte zich samen met een ander schuldig gemaakt aan diefstal van een scooter. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Strafrecht
  • Mishandeling
  • Overige uitbuiting
  • Diefstal
  • Nederlands
 9. 99 reads Court of Noord-Holland Language Dutch Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden wegens medeplegen van mensenhandel ten aanzien van een minderjarig meisje uit Bulgarije. Slachtoffer is door verdachte en medeverdachte naar Ned ...

  Verdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden wegens medeplegen van mensenhandel ten aanzien van een minderjarig meisje uit Bulgarije. Slachtoffer is door verdachte en medeverdachte naar Nederland gebracht om in de prostitutie te werken. Er zijn erotische/seksueel getinte foto's van slachtoffer op internet geplaatst om klanten te werven. Slachtoffer heeft twee weken in de prostitutie gewerkt en moest haar verdiensten aan verdachte en medeverdachte afstaan.Medeverdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden wegens medeplichtigheid aan mensenhandel. 

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Minderjarige
  • Medeplegen
  • Nederlands
 10. 77 reads Court of Noord-Holland Language Dutch Verdachte wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 jaar wegens mishandeling en doodslag van een huisgenoot. Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel. De rechtbank oordeelt: � ...

  Verdachte wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 jaar wegens mishandeling en doodslag van een huisgenoot. Verdachte wordt vrijgesproken van mensenhandel. De rechtbank oordeelt:'Gelet op de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting is de rechtbank van oordeel dat de in de tenlastelegging genoemde feitelijkheden, arbeid en/of diensten en handelingen weliswaar op onderdelen zouden kunnen worden bewezen, maar dat deze een dusdanig incidenteel karakter hadden dat niet kan worden gesproken van uitbuiting in de zin van artikel 273f Sr.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Nederland
  • Rechtbank Noord-Holland
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Mishandeling
  • Vrijspraak
  • Nederlands

Pagina's