• België

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 12 resultaten
 1. Taal Nederlands Center for the Study of Democracy Het doel van deze studie was het verkrijgen van meer inzicht in de financiering van mensenhandel, waarbij de volgende 9 Europese landen werden bestudeerd: België, Bulgarije, Italië, Duitslan ...

  Het doel van deze studie was het verkrijgen van meer inzicht in de financiering van mensenhandel, waarbij de volgende 9 Europese landen werden bestudeerd: België, Bulgarije, Italië, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Specifiek werd gelet op de geldbronnen en kosten van mensenhandelaren, hun financieringsmechanismen en de verdeling van de winst verkregen uit mensenhandel. Deze studie richt zich voornamelijk op de financiering van arbeidsuitbuiting en seksuele uitbuiting.Een eerder onderzoek van het CSD (2015), dat zich niet specifiek op mensenhandel richtte, bracht al naar voren dat er drie financiële mechanismen zijn waar de georganiseerde misdaad gebruik van maakt: (1) herinvestering van de winst; (2) het lenen van geld van derden; (3) het gebruik van legitieme financiële hulpmiddelen.De studie ‘Financing of Organized Crime’ maakte gebruik van verschillende onderzoeksmethoden: een literatuuronderzoek, bijna 200 semigestructureerde interviews, rapporten van de politie en van de media. Uit het onderzoek bleek dat ‘social capital’ (connecties en relaties) en ‘symbolic capital’ (vertrouwen en reputatie) erg belangrijk zijn voor mensenhandelaren, aangezien deze vormen van capital er voor kunnen zorgen dat de kosten van de mensenhandelaren aanzienlijk lager komen te liggen. Verder kwam uit het onderzoek dat wanneer mensenhandelaren zich voor het eerst binnen het criminele circuit bevinden, social capital vaak zelfs belangrijker is dan financiële investeringen.Over het algemeen lijkt arbeidsuitbuiting minder kosten met zich mee te brengen dan seksuele uitbuiting. In beide gevallen wordt meestal eerder gebruik gemaakt van contant geld in plaats van bankoverschrijvingen, omdat die laatste makkelijker te traceren zijn. Specifiek in Nederland lijkt het geld dat verdiend wordt aan mensenhandel vrijwel direct weer uitgegeven te worden, bijvoorbeeld door het te investeren in onroerend goed.Een van de aanbevelingen van de onderzoekers naar aanleiding van deze studie is dat de financiering van mensenhandel een belangrijkere rol zou moeten spelen bij het bestrijden van mensenhandel. Volgens de onderzoekers zou het traceren van de financiering van mensenhandel namelijk kunnen leiden tot nieuwe aanknopingspunten in het politieonderzoek.

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • Bulgarije
  • Italië
  • Frankrijk
  • Duitsland
  • Nederland
  • Roemenië
  • Spanje
  • Verenigd Koninkrijk
  • België
  • Center for the Study of Democracy
  • Mensenhandel
  • Seksuele uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Financiering
  • Engels
 2. Language Dutch 3 reads Dominique Boels UGent ABSTRACT Los van morele opvattingen rond prostitutie, toont wetenschappelijk onderzoek aan dat prostitutie soms verweven is met criminaliteit. In het geval van uitbuiting en mensenhandel wordt vaak de link gele ...

  ABSTRACTLos van morele opvattingen rond prostitutie, toont wetenschappelijk onderzoek aan dat prostitutie soms verweven is met criminaliteit. In het geval van uitbuiting en mensenhandel wordt vaak de link gelegd met georganiseerde criminaliteit: criminele organisaties, groepen of netwerken worden verondersteld de handel in vrouwen te organiseren. In deze bijdrage vragen we ons aan de hand van een casestudie te Gent af welke niet-legale activiteiten aanwezig zijn in de prostitutiesector, in welke mate er sprake zou kunnen zijn van georganiseerde criminaliteit en hoe de lokale overheden deze fenomenen aanpakken. Zonder een exhaustief overzicht te willen bieden, identificeren we op basis van analyse van gerechtelijke dossiers en interviews met prostituees en sleutelfiguren sociale fraude en uitbuiting als belangrijke niet-legale activiteiten in de prostitutiesector. Een aantal zaken bemoeilijken de formulering van duidelijke uitspraken over de relatie tussen deze fenomenen en georganiseerde criminaliteit. De aanpak van wantoestanden in de sector blijkt hoofdzakelijk gericht op repressie en in mindere mate op preventie. Verder merken we dat de aanwezige lokale hulpverlening aan sekswerkers voornamelijk om medische redenen wordt gebruikt, en minder om wantoestanden aan te pakken.

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • België
  • Dominique Boels UGent
  • Seksuele uitbuiting
  • Gedwongen prostitutie
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 3. 01 jan 2016

  Language Dutch 3 reads Maxime Moeyersons Deze masterproef handelt omtrent ‘loverboys in België’. Zowel in de wetenschap als in de bredere samenleving is de aandacht rond dit fenomeen recentelijk toegenomen. Kranten publiceren steeds meer omtrent dit thema ...

  Deze masterproef handelt omtrent ‘loverboys in België’. Zowel in de wetenschap als in de bredere samenleving is de aandacht rond dit fenomeen recentelijk toegenomen. Kranten publiceren steeds meer omtrent dit thema. Ook het wetenschappelijk onderzoek stijgt. Maar aangezien de toegenomen aandacht recent is, is het onderzoek hieromtrent nog beperkt. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook om een beter inzicht te verkrijgen in dit fenomeen. Om dit te bereiken worden loverboys vergeleken met het klassieke pooierschap. Een plausibele hypothese is namelijk dat het fenomeen een sociaal construct is. Dit wil zeggen dat ‘loverboys’ mogelijks een term is die ontstaan is uit de ervaring dat het om een nieuw fenomeen gaat, terwijl dit in werkelijkheid misschien niet zo is. Als dit het geval is dan zouden loverboys eigenlijk ‘gewoon’ pooiers zijn. De centrale vraag van dit onderzoek is dan ook wat de overeenkomsten en wat de verschillen van loverboys met pooiers zijn. Een antwoord op deze vraag is relevant voor zowel wetgeving en beleid als voor praktijk.

  Publicaties

  • Thesis
  • België
  • Maxime Moeyersons
  • Loverboyproblematiek
  • Nederlands
 4. Language Dutch 33 reads Mensenhandel is een misdrijf waarbij het slachtoffer een bijzondere plaats krijgt toebedeeld. Wanneer er, in dossiers omtrent dit slachtoffer, een grensoverschrijdend aspect vasthangt aan de specifieke opvang of hulpverlening van d ...

  Mensenhandel is een misdrijf waarbij het slachtoffer een bijzondere plaats krijgt toebedeeld. Wanneer er, in dossiers omtrent dit slachtoffer, een grensoverschrijdend aspect vasthangt aan de specifieke opvang of hulpverlening van dit slachtoffer, aan het politioneel of strafrechtelijk onderzoek of aan de verblijfs- en terugkeerprocedure, is kennis omtrent elkaars manier van werken van essentieel belang. Deze kennis laat toe om op een grensoverschrijdende en geïntegreerde manier samen te werken.Ten eerste illustreren enkele praktijkvoorbeelden in deze brochure het toepassingsgebied van deze grensoverschrijdende samenwerking. Deze brochure wil verder de betrokken actoren binnen de BENELUX, die in hun dagelijkse praktijk rechtstreeks in contact komen met het slachtoffer van mensenhandel en die betrokken zijn in voornoemde dossiers, volop ondersteunen door hen essentiële informatie te verstrekken omtrent:· de elementen tot strafbaarstelling van mensenhandel in elk van de drie landen;· de rechtstreeks betrokken actoren en,· het nationaal verwijzingsmechanisme of andere wijzen van opvang en bijstand van het slachtoffer van mensenhandel.Om deze Benelux-samenwerking volop te implementeren wordt tot slot per land een contactlijst van de betrokken actoren aangereikt. Op die manier wordt een netwerk van contactpunten opgericht die de betrokken actoren toelaat om zelf samenwerkingsverbanden te leggen die op maat van het specifieke dossier zijn toegesneden. Het is dus geenszins de bedoeling om in de plaats van de actoren te treden.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • Luxemburg
  • Nederland
  • België
  • Slachtofferrechten
  • Slachtoffer
  • Nederlands
 5. 2 reads Language Dutch Myria, onderdeel van het Belgisch Federaal Migratiecentrum, heeft het jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel van 2015 gepubliceerd. Sinds 1 september 2014 wordt Myria officieel erkend als onafhankelijk component van het mechanism ...

  Myria, onderdeel van het Belgisch Federaal Migratiecentrum, heeft het jaarverslag mensenhandel en mensensmokkel van 2015 gepubliceerd. Sinds 1 september 2014 wordt Myria officieel erkend als onafhankelijk component van het mechanisme van Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Deze publicatie is volgens Myria dan ook 'deel van de opdracht om een onafhankelijke maar tegelijk ook goed onderbouwde visie te geven op het beleid op het gebied van de bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel'.De focus van het jaarverslag ligt op de slachtoffers van gedwongen huwelijken en kindhuwelijken in het kader van mensenhandel en de slachtoffers van de zogenaamde loverboys. Over het eerste onderwerp is nog maar weinig bekend. 'Des te interessanter om op dat thema in te gaan', aldus Myria. In het kader van het tweede thema stelden de auteurs vast hoe divers de profielen van de slachtoffers zijn waardoor er meer aandacht nodig is voor deze categorie slachtoffers.Als belangrijkste aanbeveling geeft Myria dat 'sensibilisering, vooral in scholen als het om loverboys gaat, essentieel blijft, net zoals opleiding van professionals op het terrein. Ook preventieve acties zijn belangrijk en moeten ervoor zorgen dat slachtoffers zichzelf ook als slachtoffers durven beschouwen'.

  Publicaties

  • Brochures/jaarverslagen
  • België
  • Kindhuwelijk
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Mensenhandel
  • Kinderhandel
  • Loverboyproblematiek
  • Kindbruid
  • Nederlands
 6. 2 Universiteit van Tilburg Taal Nederlands Stefan Bogaerts, hoogleraar forensische psychologie aan de Universiteit Tilburg, stelt in zijn onderzoek dat ongeveer de helft van de kinderen hun ouders voorliegen als het gaat om internetgedrag. H ...

  Stefan Bogaerts, hoogleraar forensische psychologie aan de Universiteit Tilburg, stelt in zijn onderzoek dat ongeveer de helft van de kinderen hun ouders voorliegen als het gaat om internetgedrag. Hierbij is sprake van een grote vindingrijkheid; geheime emailadressen, verzonnen gebruikersnamen, geheime codes etc.Een tweede doel was het onderzoeken van het proces van bewustwording van de risico's op internet bij deze kinderen. In het onderzoek werd een verhoogd bewustzijn niet persee gekoppeld aan een verandering van gedrag op internet. Bogaerts stelt dat er binnen de opvoeding voldoende aandacht moet zijn voor de risico's op het internet om daadwerkelijk het gedrag van jongeren op het internet te beïnvloeden.Klik hier voor video.

  Media

  • Film
  • België
  • Universiteit van Tilburg
  • Internet
  • Risicogedrag van kinderen op internet
  • Nederlands
 7. 67 reads Defence for Children Language Dutch Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van een onderzoek naar de "Kwetsbaarheid van Bulgaarse en Roemeense kinderen voor mensenhandel in Nederland en in Brussel (België)". Het onderzoek is uit ...

  Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van een onderzoek naar de "Kwetsbaarheid van Bulgaarse en Roemeense kinderen voor mensenhandel in Nederland en in Brussel (België)". Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het "Mario II Project", een Europees project gericht op het verbeteren van het niveau van bescherming van migrantenkinderen uit Midden- en Zuidoost-Europa (C / SEE) landen die kwetsbaar zijn voor misbruik, uitbuiting en/of mensenhandel.  

  Publicaties

  • Rapporten
  • Nederland
  • België
  • Defence for Children
  • Overige uitbuiting
  • Minderjarige
  • Bedelarij
  • Overige uitbuiting
  • Nederlands
 8. 114 reads Language Dutch Jaarverslag 2013 van de Belgische onafhankelijke rapporteur mensenhandel.  M EN EN H AN D EL Jaarverslag 2013 FEDERAAL CENTRUM VOOR DE ANALYSE VAN DE MIGRATIE- STROMEN, DE BESCHERMING VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE VREEMDELINGEN EN DE ...

  Jaarverslag 2013 van de Belgische onafhankelijke rapporteur mensenhandel. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • België
  • Strafrecht
  • Mensenhandel
  • Nederlands
 9. Language Dutch 109 reads Court of Overijssel Beroep ongegrond. De aanvraag van de vreemdeling is afgewezen, omdat België verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag. De vreemdeling is slachtoffer van mensenhandel en heeft geen aangifte kunnen ...

  Beroep ongegrond. De aanvraag van de vreemdeling is afgewezen, omdat België verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag. De vreemdeling is slachtoffer van mensenhandel en heeft geen aangifte kunnen doen.De voorzieningenrechter overweegt dat niet uit het beleid volgt dat de staatssecretaris de vreemdeling in de gelegenheid had moeten stellen om aangifte te doen van mensenhandel. Zij heeft er zelf voor gekozen om een asielaanvraag in te dienen alvorens aangifte te doen. Voorts heeft de staatssecretaris uit te gaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel en is het aan de vreemdeling om aannemelijk te maken dat dit in het geval van België niet zo is. Zij is hier naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet in geslaagd.Zij heeft haar psychische gesteldheid en haar verwachting in België wederom problemen te krijgen met haar uitbuiter waartegen zij geen bescherming van de autoriteiten kan krijgen op geen enkele wijze onderbouwd. De vreemdeling kan bij voorkomende problemen de bescherming van de Belgische autoriteiten kunnen inroepen. Gesteld noch gebleken is dat de vreemdeling deze autoriteiten om bescherming heeft gevraagd en dat, indien zij de bescherming zou vragen, deze autoriteiten haar niet dan wel onvoldoende kunnen beschermen.Gelet hierop is de voorzieningenrechter van oordeel dat de staatssecretaris zich met een beroep op het interstatelijk vertrouwensbeginsel op het standpunt heeft kunnen stellen dat ervan kan worden uitgegaan dat België de verplichtingen zoals vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag en het EVRM niet zal schenden.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • België
  • Rechtbank Overijssel
  • Aangifte
  • Asielprocedure
  • Nederlands
 10. 7 WODC Taal Nederlands In dit rapport worden de verblijfsregelingen voor slachtoffers van mensenhandel beschreven in het Verenigd Koninkrijk, België en Italië. Er wordt verkent in hoeverre er aanwijzingen zijn van oneigenlijk gebruik en hoe ...

  In dit rapport worden de verblijfsregelingen voor slachtoffers van mensenhandel beschreven in het Verenigd Koninkrijk, België en Italië. Er wordt verkent in hoeverre er aanwijzingen zijn van oneigenlijk gebruik en hoe dit wordt bestreden. Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan het bewust en vrijwillig fingeren van een mensenhandelverhaal om voordelen te verwerven uit de verblijfsregeling en daaraan gerelateerde voorzieningen zonder daar recht op te hebben. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • Italië
  • België
  • Verenigd Koninkrijk
  • WODC
  • Verblijfsrecht
  • Rechtmatig verblijf
  • Verblijfsdocument
  • Verblijfsdoel
  • Engels

Pagina's