Trefwoord

 • Europese Unie

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 23 resultaten
 1. 3 reads Dutch Parliament Language Dutch Antwoord van Minister Van der Steur en Staatssecretaris Dijkhoff op Vragen van het lid Keijzer (CDA) over de screening van asielzoekers in 2015 naar aanleiding van een enquête onder 800 politieagenten in Europa door ...

  Antwoord van Minister Van der Steur en Staatssecretaris Dijkhoff op Vragen van het lid Keijzer (CDA) over de screening van asielzoekers in 2015 naar aanleiding van een enquête onder 800 politieagenten in Europa door de Europese Politievakbond. N.B. Vraag 5 en 6 Zijn alle gegevens inmiddels uitgewisseld tussen de verschillende diensten zoals de politie (Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel), Immigratie- en Naturalisatiedienst, Nationaal Coördinator Terrorismebestrij-ding, Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel, en inlichtingen- en veiligheidsdiensten? Zijn alle gegevens beoordeeld? Zo ja, tot welke informatie heeft dat geleid en hoe is daarop geacteerd? Zo nee, waarom niet? Welke risico’s heeft deze beperkte intake en registratie met zich meegebracht volgens u ten opzichte van de in 2016 ingevoerde aanscherpte controles op binnenkomst in Nederland?

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Europese Unie
  • Tweede Kamer
  • Asiel
  • Mensenhandel
  • Politie
  • Vreemdeling
  • Asielzoeker
  • Nederlands
 2. 1 read European Commission Language Dutch Door de uitbreiding van het mandaat zoals uiteengezet in dit voorstel, wordt het EASO omgevormd tot het "Asielagentschap van de Europese Unie": een volwaardig agentschap dat in staat is de lidstaten de n ...

  Door de uitbreiding van het mandaat zoals uiteengezet in dit voorstel, wordt het EASO omgevormd tot het "Asielagentschap van de Europese Unie": een volwaardig agentschap dat in staat is de lidstaten de noodzakelijke operationele en technische bijstand te bieden, de praktische samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten te bevorderen, een duurzame en billijke verdeling van de verzoeken om internationale beschermnig te stimuleren, de uitvoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de capaciteit van de asiel- en opvangstelsels in de lidstaten te monitoren en te beoordelen, en meer lijn te brengen in de behandeling van de verzoeken om internationale bescherming in de Unie.

  Wetgeving

  • Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie
  • Europese Unie
  • Europese Commissie
  • Asiel
  • Asiel
  • Nederlands
 3. 4 reads European Union European Commission European Parliament Language English The European ombudspersons, represented by ENOC chairman Marc Dullaert, call upon European leaders to give the highest priority to the safety of children. In this open letter ...

  The European ombudspersons, represented by ENOC chairman Marc Dullaert, call upon European leaders to give the highest priority to the safety of children. In this open letter the ombudspersons jointly call upon the European leaders Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Martin Schulz and other senior representatives of the European Union to make refugee children their highest priority. 

  Wetgeving

  • EU wetgeving
  • Europese Unie
  • Europees Parlement
  • Europese Commissie
  • Europese Unie
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Minderjarigen
  • Vluchtelingen
  • Adequate opvang
  • Vluchteling
  • Registratie van minderjarigen
  • Engels
 4. Europese Unie Taal Nederlands In een brief aan de leiders van de Europese Unie vraagt een taskforce van Europese ombudsmannen, onder leiding van de Nederlandse kinderombudsman Marc Dullaert, om de topprioriteit bij het opvangen van vluchtel ...

  In een brief aan de leiders van de Europese Unie vraagt een taskforce van Europese ombudsmannen, onder leiding van de Nederlandse kinderombudsman Marc Dullaert, om de topprioriteit bij het opvangen van vluchtelingen bij kinderen te leggen. In de brief wordt een uitdrukkelijk verzoek gedaan de Rechten van het Kind te respecteren, zoals ze zijn gesteld door de Verenigde Naties. Uit het onderzoek blijkt dat Europa die rechten schendt bij de opvang. Om dat in de toekomst te voorkomen moeten kinderen centraal komen te staan. Nu zijn kinderen slechts bijzaak, ondervindt het ENOC. 

  Wetgeving

  • EU wetgeving
  • Europese Unie
  • Europese Unie
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Vluchteling
  • Kinderhandel
  • Vluchtelingen
  • Engels
 5. Taal Engels Europees Migratie Netwerk In 2013 Eurostat published the first working paper on Trafficking in Human Beings in Europe. This publication constitutes the second working paper at the EU level on statistics on trafficking in human b ...

  In 2013 Eurostat published the first working paper on Trafficking in Human Beings in Europe. This publication constitutes the second working paper at the EU level on statistics on trafficking in human beings and contains data for the years 2010, 2011 and 2012.This second working paper includes statistical data from all 28 EU Member States and the following EU Candidate and EFTA/EEA (Iceland, Norway) countries: Montenegro, Norway, Serbia, Switzerland and Turkey. The totals and percentages in the working paper are based on data from the EU Member States. Where relevant, the number of Member States providing data, and on which the statistics are based, is also given. Data from the non-EU countries have been highlighted separately in some sections. This is a working paper looking at statistical data at EU level as gathered and submitted by national authorities. In this respect, it is a unique undertaking in this field at EU level. The data have been collected from official sources, and provide information on registered victims, suspects, prosecutions and convictions, as recorded by the authorities.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Europese Unie
  • Europees Migratie Netwerk
  • Mensenhandel
  • Daders
  • Slachtofferschap
  • Engels
 6. Language Dutch 9 reads Dutch Senate De essentie van het voorstel omtrend de bestrijding van migrantensmokkel van minister Koenders: 'Een van de prioriteiten van de Europese migratie-agenda is de bestrijding van migrantensmokkel om uitbuiting van migr ...

  De essentie van het voorstel omtrend de bestrijding van migrantensmokkel van minister Koenders:'Een van de prioriteiten van de Europese migratie-agenda is de bestrijding van migrantensmokkel om uitbuiting van migranten door criminele netwerken te voorkomen en illegale migratie minder aantrekkelijk te maken. Ook in de Europese veiligheidsagenda van 28 april 2015 wordt samenwerking bij de aanpak van migrantensmokkel – zowel binnen de EU als met derde landen – aangemerkt als een prioriteit bij de bestrijding van georganiseerde criminele netwerken. In het Europese actieplan mensensmokkel worden specifieke maatregelen beschreven die nodig zijn om op dit gebied uitvoering te geven aan de twee agenda’s. Het actieplan bevat concrete maatregelen voor het bestrijden en voorkomen van mensensmokkel met volledige inachtneming en bescherming van de mensenrechten van migranten. Het is gebaseerd op een multidisciplinaire aanpak waarbij verschillende actoren op verschillende niveaus (regionaal, nationaal, Europees en internationaal) een rol spelen.'

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Europese Unie
  • Eerste Kamer
  • Grensbewaking
  • Mensensmokkel
  • Nederlands
 7. 1 Tweede Kamer Taal Nederlands Minister Ascher antwoordt als volgt op de vraag of hij in detail kan ingaan op de bevindingen en aanbevelingen, zoals die in het rapport zijn gedaan: 'Training van professionals is van groot belang in de s ...

  Minister Ascher antwoordt als volgt op de vraag of hij in detail kan ingaan op de bevindingen en aanbevelingen, zoals die in het rapport zijn gedaan:'Training van professionals is van groot belang in de strijd tegen mensenhandel en in het bijzonder arbeidsuitbuiting. Een groot aantal organisaties zoals politie, Inspectie SZW,KMar, OM, IND, COA, RIECs en gemeenten zijn getraind of hebben speciale opleidingen gevolgd in het herkennen van signalen en patronen van mensenhandel en het identificeren van mogelijke slachtoffers. Deze trainingen en opleidingen zullen worden voortgezet. De handleidingen voor signalering van slachtoffers van onder meer arbeidsuitbuiting voor eerstelijns professionals zijn uitgerold onder een groot aantal organisaties in Nederland. Migranten worden geïnformeerd over de risico’s die samenhangen met malafide (uitzend)bedrijven en misbruik, alsmede waar ze terecht kunnen met vragen en waar zij misstanden kunnen melden. In samenwerking met onder meer de ambassades van de betreffende landen, wordt ingezet op informatievoorziening in Polen, Roemenië en Bulgarije. FRA doet de aanbeveling om transparante arbeidsverhoudingen te bevorderen met arbeidsovereenkomsten die zijn opgesteld in een taal die de werknemer beheerst en maandelijkse uitbetaling van het loon. Met de Wet aanpak schijnconstructies (Was) wordt hier ook op ingezet. Per 1 januari 2016 geldt onder meer de verplichte girale betaling van tenminste het minimumloon en de specificatie van de onkostenvergoedingen op de loonstrook. Per 1 juli 2015 krijgt de Inspectie SZW de mogelijkheid om de sociale partners te informeren als het vermoeden bestaat dat de cao-voorwaarden niet nageleefd worden.'   

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Europese Unie
  • Tweede Kamer
  • Overige uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands 1 Tweede Kamer Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van straf ...

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315):'De richtlijn wil ervoor zorgen dat met uiteenlopende behoeften van slachtoffers, rekening wordt gehouden. Deze behoeften hebben raakpunten met verschillende EU-beleidsterreinen zoals de bestrijding van mensenhandel, seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen, geweld tegen vrouwen, terrorisme, georganiseerde criminaliteit en verkeersmisdrijven. De richtlijn biedt een horizontaal kader, ongeacht het soort delict, de omstandigheden of de lidstaat waar het is gepleegd. In specifieke EU-wetgeving komen de bijzondere behoeften van bepaalde groepen slachtoffers van bepaalde soorten strafbare feiten aan bod, bijvoorbeeld inzake daden van terrorisme of mensenhandel.'

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Europese Unie
  • Tweede Kamer
  • Slachtofferrechten
  • Nederlands
 9. 12 reads European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) Language English This report, written by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) states that there is scant evidence of the vast number of people who move from one EU Member State ...

  This report, written by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) states that there is scant evidence of the vast number of people who move from one EU Member State to another or migrate into the EU and are forced by their economic and social circumstances to accept working conditions far below recognised legal standards. The report further states that:'The extensive fieldwork and desk research conducted for the report aim to fill this knowledge gap, thus challenging the current climate of implicit acceptance of severe labour exploitation. The report identifies risk factors contributing to such exploitation and discusses means of improving the situation. These include prevention strategies such as increased workplace inspections and greater efforts on the part of EU institutions and Member States to tighten public procurement procedures to avoid inadvertently funding exploiters. There is also an urgent need for more targeted monitoring, as well as improved criminal justice responses, to reduce the number of ineffective investigations that do not result in prosecution. In addition, closer cooperation between institutions involved in monitoring, inspections, law enforcement, victim support and public prosecution is indispensable to tackle the challenges presented by worker exploitation. The report also stresses that greater efforts are necessary to enable and encourage victims to report cases of labour exploitation, for example by encouraging trade unions to take an active role in informing and assisting persons who move to work into the EU or to another EU Member State.'

  Publicaties

  • Rapporten
  • Europese Unie
  • European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
  • Overige uitbuiting
  • Artikel 8 EVRM
  • Arbeidsuitbuiting
  • Engels
 10. 71 reads Europol Missing Children Europe INHOPE Language Dutch The European Finacial Coalition against Commercial Sexual Exploitation of Children online (EFC) is a coalition of key actors from law enforcement, the private sector and civil society in Europ ...

  The European Finacial Coalition against Commercial Sexual Exploitation of Children online (EFC) is a coalition of key actors from law enforcement, the private sector and civil society in Europe with the commpon goal of fighting the commercial sexual exploitation of children online.The aim of this report is to provide an update to the Strategic Assessment of Commercial Sexual Exploitation of Children Online published in October 2013. The report states that there is a lack of a globally agreed definition of commercial Child Sexual Exploitation. This has multiple implications for organisations or projects dealing with the assessment of such content.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Europese Unie
  • Europol
  • Missing Children Europe
  • INHOPE
  • Internet
  • Sextortion
  • Webcam Child Sex Tourism (WCST)
  • Webcamsex
  • Kinderhandel
  • Kinderporno(grafie)
  • Sextortion
  • Engels

Pagina's