Door MHW geduid als zeer belangrijk

  Pagina's

  Resultaten 1 - 10 van totaal 28 resultaten
  1. 40 reads Asian Development Bank (ADB) Language Dutch The objective for the India Country Paper is to increase the understanding of how to mainstream trafficking concerns in poverty reduction programming through an analysis of key issues, mapping of source ...

   The objective for the India Country Paper is to increase the understanding of how to mainstream trafficking concerns in poverty reduction programming through an analysis of key issues, mapping of source and transit areas and destinations, mapping of key stakeholders and their activities, and the identification of gaps in legislation, policy, institutional frameworks and other areas. 

   Publicaties

   • Rapporten
   • India
   • Asian Development Bank (ADB)
   • Minderjarigen / Kinderhandel
   • Mensenhandel
   • Kinderhandel
   • Engels
  2. 22 reads Apne Aap, Kolkata Language Dutch This apne aap women worldwide project examines the stories of children living in the Kolkata right-light district. The project is a collection of essays and drawings from the children as well as information about ...

   This apne aap women worldwide project examines the stories of children living in the Kolkata right-light district. The project is a collection of essays and drawings from the children as well as information about the childen's situation and life in the red-light district. 

   Publicaties

   • Rapporten
   • India
   • Apne Aap, Kolkata
   • Prostitutie
   • Prostitutie
   • Jongensprostitutie
   • Engels
  3. 20 reads National Human Rights Commission, New Delhi Language Dutch The National Human Rights Commission commissioned this study to better understand the growing rate of trafficking cases in India.  The report analyzes the problem of trafficking and child ...

   The National Human Rights Commission commissioned this study to better understand the growing rate of trafficking cases in India.  The report analyzes the problem of trafficking and child prostitution while also examining the legal framework and what the government response to the problem. This is a detailed account of what is happening in India concerning child trafficking as well as some recomendations and suggestions for the future. 

   Publicaties

   • Rapporten
   • India
   • National Human Rights Commission, New Delhi
   • Minderjarigen / Kinderhandel
   • Kinderhandel
   • Jongensprostitutie
   • Seksuele uitbuiting
   • Engels
  4. 01 jan 2006

   19 reads Language Dutch Rambho was enslaved weaving carpets when he was just ten years old. When he made a mistake he was beaten. When his fingers bled from overwork, the slave owners would dip them in fuel and light a match to his fingertips. "Freed ...

   Rambho was enslaved weaving carpets when he was just ten years old. When he made a mistake he was beaten. When his fingers bled from overwork, the slave owners would dip them in fuel and light a match to his fingertips. "Freedom and Beyond" traces the story of Rambho and other child slaves from their remote Indian villages to the carpet looms and ultimately to freedom. "Freedom and Beyond" explores what it takes to rescue child slaves, help them take back their lives, and how slavery can be stopped at its very source. Viewers get a behind the scenes look as activists from Bal Vikas Ashram risk everything to free children and help create a sustainable future for them in their home villages.

   Media

   • Film
   • India
   • Kinderarbeid
   • Arbeidsuitbuiting
   • Engels
  5. 67 reads Terre des Hommes Language Dutch Developing rights based approach for anti-trafficking actions in South Asia (DDH/2004/089-105). Vergelijkend onderzoek naar wet en regelgeving in Bangladesh, India en Nepal om harmonisatie van wetgeving te bewerkst ...

   Developing rights based approach for anti-trafficking actions in South Asia (DDH/2004/089-105).Vergelijkend onderzoek naar wet en regelgeving in Bangladesh, India en Nepal om harmonisatie van wetgeving te bewerkstelligen.

   Publicaties

   • Rapporten
   • Nepal
   • Bangladesh
   • India
   • Terre des Hommes
   • Minderjarigen / Kinderhandel
   • Kinderhandel
   • Engels
  6. Taal Nederlands 6 Rechtbank Den Haag Verzoekster is ongewenst verklaard. Verzoekster heeft bezwaar gemaakt en vraagt schorsing van de ongewenstverklaring totdat op het asielverzoek is beslist. Daartoe heeft zij onder meer aangevoerd dat zij ...

   Verzoekster is ongewenst verklaard. Verzoekster heeft bezwaar gemaakt en vraagt schorsing van de ongewenstverklaring totdat op het asielverzoek is beslist. Daartoe heeft zij onder meer aangevoerd dat zij is betrokken is een lopende strafzaak. Zij heeft tegen het vonnis waarbij zij is veroordeeld hoger beroep ingesteld en totdat het hoger beroep is afgedaan mag zij niet worden beschouwd als iemand die de wet heeft overtreden.Verzoekster stelt slachtoffer te zijn van mensenhandel en nog steeds bedreigd te worden door mensen die daarmee te maken hebben. De voorzieningenrechter overweegt dat verzoekster bij vonnis van 14 december 2007 van de strafkamer veroordeeld is tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaar. Op grond van deze veroordeling kon verweerder gebruik maken van zijn bevoegdheid tot ongewenstverklaring, ook al is het vonnis nog niet onherroepelijk.Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is verweerder in het besluit echter ten onrechte geheel niet ingegaan op het feit dat verzoekster slachtoffer is van mensenhandel. Verweerder dient uitdrukkelijk in de belangenafweging te betrekken dat de voormalige werkgevers van verzoekster zijn veroordeeld voor mensenhandel, mede op grond van belastende verklaringen van verzoekster. Deze werkgevers verblijven in India. Verzoekster vreest op grond van alles wat in het verleden tussen haar en haar ex-werkgevers is gebeurd vergeldingsmaatregelen.Daarbij dient verweerder ook de omstandigheid dat de psycholoog en psychiater, naar blijkt uit hun in opdracht van het OM opgemaakte rapport de kans op recidive bij verzoekster, gelet op de werkomstandigheden waaronder de strafbare feiten zijn gepleegd, verwaarloosbaar klein achten. Nu niet evident is dat het besluit na heroverweging in stand zal blijven, komt het verzoek tot schorsing van de ongewenstverklaring voor toewijzing in aanmerking.De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding een voorziening tot opvang te treffen. Het voorzien in opvang is geen bevoegdheid van verweerder, maar van het COA. Vovo toegewezen, ongewenstverklaring geschorst.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • India
   • Rechtbank Den Haag
   • Asielprocedure
   • Ongewenstverklaring
   • Represailles
   • Overige uitbuiting
   • Nederlands
  7. 10 Rechtbank Noord-Holland Taal Nederlands De rechter overweegt allereerst dat eiser, afkomstig uit India, geen beroep toekomt op art. 17, vierde lid, van de Procedurerichtlijn (2005/85/EG), nu uit de overgangsregeling van deze richtlijn bli ...

   De rechter overweegt allereerst dat eiser, afkomstig uit India, geen beroep toekomt op art. 17, vierde lid, van de Procedurerichtlijn (2005/85/EG), nu uit de overgangsregeling van deze richtlijn blijkt dat de lidstaten de wettelijke en bestuurlijke bepaling pas toepassen op asielverzoeken die zijn ingediend na 1 december 2007, terwijl de aanvraag van eiser dateert van voor die datum.De rechter is voorts van oordeel dat verweerder, op de overweging dat eiser een veelvoud van vage en bevreemdingwekkende verklaringen heeft afgelegd, gelet op de leeftijd van eiser, niet in redelijkheid heeft kunnen vaststellen dat het relaas positieve overtuigingskracht ontbeert. Eiser heeft bij de zienswijze meerdere publicaties van 2004, 2005, 2007 overgelegd waaruit blijkt dat de heer Simranjeet Singh Maan diverse keren is gearresteerd en beschuldigd van separatistische activiteiten.Verweerder is in het bestreden besluit niet ingegaan op de door eiser overgelegde informatie waaruit blijkt dat na de verkiezingen van maart 2007 een pro-Indiase regering is aangetreden waardoor een nieuwe golf van repressie van de sikh gemeenschap is ontstaan, waarbij aanhangers en hun familieleden worden vervolgd. Daartoe was temeer aanleiding nu eisers verklaringen stroken met voornoemde informatie uit algemene bronnen.Al het voorgaande leidt tot de conclusie dat het besluit niet op een deugdelijke motivering berust. De rechter overweegt bij het opdragen aan verweerder een nieuw besluit te nemen, dat het niet uitgesloten is te achten dat eiser het slachtoffer is geworden van mensenhandel en daarom in verband met zijn risicoprofiel in besloten opvang verblijft. Verweerder zal in het nieuwe besluit op dit aspect dienen in te gaan. Beroep gegrond.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • India
   • Rechtbank Noord-Holland
   • Minderjarigen / Kinderhandel
   • Mannenprostitutie
   • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
   • Asielprocedure
   • Nederlands
  8. 103 reads Language Dutch In dit thematische ambtsbericht India wordt de positie van minderjarigen in de deelstaten Jammu-Kashmir, Punjab en Haryana beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van minderjarige personen u ...

   In dit thematische ambtsbericht India wordt de positie van minderjarigen in de deelstaten Jammu-Kashmir, Punjab en Haryana beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van minderjarige personen uit India en voor de besluitvorming over terugkeer. Het ambtsbericht beslaat de periode januari 2007 – september 2008

   Overheidspublicaties

   • Ambtsberichten en TOR's
   • India
   • Nederlands
  9. 76 reads Language Dutch This study was conducted in the red-light area of Pune city, India. The target group of the study is sex workers that are victims of human trafficking for the purpose of sexual exploitation. The purpose of this study was to examine ...

   This study was conducted in the red-light area of Pune city, India. The target group of the study is sex workers that are victims of human trafficking for the purpose of sexual exploitation. The purpose of this study was to examine the initial and continuing trauma and its effects, and the coping strategies that these women develop in order to survive. The initial trauma occurs during the trafficking and seasoning process in the brothel. The term continuing trauma refers to violence and psychological trauma that are part of sex workers lives. The main questions answered during this survey regarded how women were trafficked and seasoned, what coping strategies they used during seasoning, how the lives of sex workers are in terms of violence and psychological trauma and what coping strategies are used in order to bear brothel prostitution. I used qualitative research method. I interviewed 15 sex workers, 13 of those interviews were used in this study. The results of my study show that brothel owners use systematic methods of coercion and control in order to break women’s resistance so that they will adapt to captivity, believing that they have ceased to exist socially except as sex workers. The institution of trafficking and prostitution has developed to perfection the art of torture. Brothel owners use unpredictable and extreme violence in form of physical and sexual abuse to break women physically and mentally, making them controllable and submissive. While in captivity, unable to escape and under total control of their perpetrators, my respondents experienced prolonged and repeated trauma. Brothel owners methods of brainwashing, indoctrination, physical control and physical and sexual abuse, ultimately lead to a new identity formation among my respondents. The women’s former identity was gradually and irrevocably destroyed while a new enslaved identity was built, an identity that included a body that could be controlled, used and violated by others, a new self image of a dehumanized person and a reality that only consists of evil and where nobody can be trusted. Although the amount of violence inflicted on my respondents declined after the seasoning process ended and they had accepted to entertain the customers, the physical and emotional violence was a norm in brothel prostitution. They were trapped in a reality where they were forced to serve innumerable men throughout the day and night, they were depersonalized, who they used to be and where they came from, their history, their family, and their identity, none of that mattered any more. Even though they were not physically forced to serve men as they had been during seasoning, they were doing their part without protest in order to survive and that was having a devastating impact on their self, their individuality and their humanity. Trafficking and brothel prostitution had a devastating impact on my respondents. They suffer psychological, physical and social damage. The only reason they are still alive today is because of their strength, resilience and different ways of coping.

   Publicaties

   • Thesis
   • India
   • Zorg
   • Trauma
   • Engels
  10. 9 Rechtbank Gelderland Taal Nederlands Dat eiser door verweerder is aangemerkt als risicojongere, betekent naar het oordeel van de rechtbank dat, zelfs indien niet vaststaat dat sprake is van mensenhandel, een periode van in beginsel drie ma ...

   Dat eiser door verweerder is aangemerkt als risicojongere, betekent naar het oordeel van de rechtbank dat, zelfs indien niet vaststaat dat sprake is van mensenhandel, een periode van in beginsel drie maanden in acht wordt genomen om eiser in een afgeschermde omgeving de gelegenheid te geven te "deprogrammeren". Het bestreden besluit verdraagt zich daarmee niet, nu daarin de asielaanvraag is afgewezen op basis van een nader gehoor dat kennelijk heeft plaatsgevonden voordat de periode voor "deprogrammeren" is verstreken.De rechtbank merkt hierbij op dat niet is gebleken dat verweerder op enig moment de conclusie heeft getrokken dat eiser niet langer als risicojongere moest worden aangemerkt. Dit alles klemt te meer, nu tijdens het nader gehoor geen vragen zijn gesteld omtrent eventuele mensensmokkel en hierop reeds bij de correcties en aanvullingen is gewezen, hetgeen nadien is herhaald in de zienswijze.Dat het asielrelaas van eiser ongeloofwaardig is, doet aan het voorgaande niet af. Er valt zonder nadere motivering niet in te zien dat van eiser reeds tijdens het nader gehoor verwacht mocht worden dat hij "gedeprogrammeerd" was en overeenkomstig de werkelijkheid zou verklaren. Beroep gegrond.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • India
   • Rechtbank Gelderland
   • Minderjarigen / Kinderhandel
   • Mannenprostitutie
   • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
   • Asielprocedure
   • Nederlands

  Pagina's