• Bulgarije

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 15 resultaten
 1. Taal Nederlands Center for the Study of Democracy Het doel van deze studie was het verkrijgen van meer inzicht in de financiering van mensenhandel, waarbij de volgende 9 Europese landen werden bestudeerd: België, Bulgarije, Italië, Duitslan ...

  Het doel van deze studie was het verkrijgen van meer inzicht in de financiering van mensenhandel, waarbij de volgende 9 Europese landen werden bestudeerd: België, Bulgarije, Italië, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Specifiek werd gelet op de geldbronnen en kosten van mensenhandelaren, hun financieringsmechanismen en de verdeling van de winst verkregen uit mensenhandel. Deze studie richt zich voornamelijk op de financiering van arbeidsuitbuiting en seksuele uitbuiting.Een eerder onderzoek van het CSD (2015), dat zich niet specifiek op mensenhandel richtte, bracht al naar voren dat er drie financiële mechanismen zijn waar de georganiseerde misdaad gebruik van maakt: (1) herinvestering van de winst; (2) het lenen van geld van derden; (3) het gebruik van legitieme financiële hulpmiddelen.De studie ‘Financing of Organized Crime’ maakte gebruik van verschillende onderzoeksmethoden: een literatuuronderzoek, bijna 200 semigestructureerde interviews, rapporten van de politie en van de media. Uit het onderzoek bleek dat ‘social capital’ (connecties en relaties) en ‘symbolic capital’ (vertrouwen en reputatie) erg belangrijk zijn voor mensenhandelaren, aangezien deze vormen van capital er voor kunnen zorgen dat de kosten van de mensenhandelaren aanzienlijk lager komen te liggen. Verder kwam uit het onderzoek dat wanneer mensenhandelaren zich voor het eerst binnen het criminele circuit bevinden, social capital vaak zelfs belangrijker is dan financiële investeringen.Over het algemeen lijkt arbeidsuitbuiting minder kosten met zich mee te brengen dan seksuele uitbuiting. In beide gevallen wordt meestal eerder gebruik gemaakt van contant geld in plaats van bankoverschrijvingen, omdat die laatste makkelijker te traceren zijn. Specifiek in Nederland lijkt het geld dat verdiend wordt aan mensenhandel vrijwel direct weer uitgegeven te worden, bijvoorbeeld door het te investeren in onroerend goed.Een van de aanbevelingen van de onderzoekers naar aanleiding van deze studie is dat de financiering van mensenhandel een belangrijkere rol zou moeten spelen bij het bestrijden van mensenhandel. Volgens de onderzoekers zou het traceren van de financiering van mensenhandel namelijk kunnen leiden tot nieuwe aanknopingspunten in het politieonderzoek.

  Publicaties

  • Wetenschappelijke Artikelen
  • Bulgarije
  • Italië
  • Frankrijk
  • Duitsland
  • Nederland
  • Roemenië
  • Spanje
  • Verenigd Koninkrijk
  • België
  • Center for the Study of Democracy
  • Mensenhandel
  • Seksuele uitbuiting
  • Arbeidsuitbuiting
  • Financiering
  • Engels
 2. Tweede Kamer Taal Nederlands Reactie op het onderzoek van de European Police Union naar het Europees toelatingsbeleid voor vluchtelingen. Aan het onderzoek deden politiemensen mee uit Nederland, Duitsland, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgari ...

  Reactie op het onderzoek van de European Police Union naar het Europees toelatingsbeleid voor vluchtelingen. Aan het onderzoek deden politiemensen mee uit Nederland, Duitsland, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. Uit de resultaten doemt het beeld op van een registratie die niet naar behoren verloopt, grote groepen vluchtelingen die niet (goed) worden gecontroleerd en gebrekkige informatie-uitwisseling tussen de verschillende doorvoer- en aankomst-landen. Ook wordt ingegaan op de veiligheids- en gezondheidssituatie van politiemensen.

  Overheidspublicaties

  • Overheidspublicaties
  • Duitsland
  • Bulgarije
  • Kroatië
  • Nederland
  • Spanje
  • Servië
  • Tweede Kamer
  • Asiel
  • Vluchtelingen
  • Veiligheidssituatie
  • Registratie
  • Politie
  • Nederlands
 3. 82 reads Language Dutch This report has been written as part of the 3-year project “Promotion of the Rights of  Trafficked Persons in Bulgaria, Romania and Slovakia with Emphasis on Legal Support  – A Human Rights-Based Approach”. It provides a legal anal ...

  This report has been written as part of the 3-year project “Promotion of the Rights of Trafficked Persons in Bulgaria, Romania and Slovakia with Emphasis on Legal Support – A Human Rights-Based Approach”. It provides a legal analysis of the position of trafficked persons in criminal and other relevant proceedings and their treatment by the judicial system, in particular their access to legal aid and the protection of their rights as victims and witnesses, including access to compensation. It contains an analysis of the legal provisions pertaining to the position of victim/witness of trafficking and their implementation in practice, based on the experiences of the partner NGOs and information from interviews with victims. Attention is also paid to the national definition of trafficking and its implementation, in particular whether it offers equal protection without discrimination to all possible victims, including sex workers and victims of trafficking and exploitation for other purposes than prostitution.  

  Publicaties

  • Rapporten
  • Bulgarije
  • Engels
 4. 118 reads Language Dutch De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hebben op 6 maart 2013 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staat ...

  De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hebben op 6 maart 2013 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over de JBZ-Raad 7 en 8 maart 2013. (De volledige agenda is opgenomen aan het einde van het verslag)

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Bulgarije
  • Roemenië
  • Nederlands
 5. 7 Taal Nederlands Aan de orde is het debat over de Staat van de Europese Unie. Gesproken wordt o.a. over mensenhandel en prostitutie met als bronlanden Bulgarije en Roemenië. Tweede Kamer Staat van de Europese Unie   9 februari 2012 TK 52 52 ...

  Aan de orde is het debat over de Staat van de Europese Unie. Gesproken wordt o.a. over mensenhandel en prostitutie met als bronlanden Bulgarije en Roemenië.

  Overheidspublicaties

  • Handelingen
  • Bulgarije
  • Roemenië
  • Prostitutie
 6. Language Dutch 93 reads Central Board of Appeal (Dutch CRB) Hoger beroep vreemdelinge tegen uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 18 mei 2011 (10/3689 en 10/5853). De rechtbank heeft het besluit van het College bekrachtigd, waarin de aanvraag voor een ...

  Hoger beroep vreemdelinge tegen uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 18 mei 2011 (10/3689 en 10/5853). De rechtbank heeft het besluit van het College bekrachtigd, waarin de aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud werd afgewezen, omdat appellante geen verblijfstitel heeft op grond waarvan recht op bijstand kan bestaan. Appellante heeft de Bulgaarse nationaliteit en is daarmee EU-burger.De Raad oordeelt als volgt. Appellante heeft geen stukken overgelegd waaruit blijkt en heeft ook anderszins niet aannemelijk kunnen maken dat zij reeds sinds 2007 in Nederland verblijft, of in ieder geval langer dan 3 maanden voor haar aanvraag om bijstand in Nederland verbleef. Van de in art. 11 WWB bedoelde gelijkstelling met een Nederlander kan dan ook ten tijde in geding geen sprake zijn.De vraag of appellante is aan te merken als een kwetsbare persoon die op grond van artikel 3 dan wel artikel 8 EVRM bijzondere bescherming geniet, kan en zal de Raad in het kader van de WWB in het midden laten. Ook het beroep op het VN-Vrouwenverdrag treft geen doel. Daargelaten de vraag of ingeroepen verdragsbepalingen kunnen worden beschouwd als een ieder verbindende bepalingen, vermag de Raad niet in te zien dat een beroep op dit verdrag in het onderhavige geval zou moeten leiden tot een positieve verplichting van de staat om bij de toekenning van bijstand af te zien van de eis van rechtmatig verblijf.Voor de vraag of appellante opvang zou moeten worden geboden, is van belang of de betrokkene ten tijde in geding de beschikking had over onderdak. De Raad stelt vast dat uit diverse gedingstukken blijkt dat dit bij haar het geval was. Reeds hierom, kan niet aangenomen worden dat de weigering tot toelating tot de maatschappelijke opvang geen blijk geeft van een “fair balance” tussen de publieke belangen die betrokken zijn bij de weigering van die toegang en de particuliere belangen van betrokkene om wel toegelaten te worden. Hoger beroep vreemdelinge ongegrond. 

  Jurisprudentie

  • Sociaal zekerheidsrecht
  • Bulgarije
  • Centrale Raad van Beroep
  • Artikel 8 EVRM
  • Opvang
  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • Wet Werk en Bijstand (WWB)
  • Artikel 3 EVRM
  • Nederlands
 7. Taal Nederlands kst-32680-4 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 680 Parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie Nr. 4 EINDRAPPORT ARBEIDSMIGRATIE IN GOEDE BANEN, TIJDELIJKE COMMISSI ...

  Publicaties

  • Rapporten
  • Roemenië
  • Bulgarije
  • Nederlands
 8. Taal Nederlands kst-32680-7 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 680 Parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie Nr. 7 VERSLAG VAN HET BUITENLANDS WERKBEZOEK 29 september 2011 Versla ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Bulgarije
  • Roemenië
  • Nederlands
 9. 99 reads Language Dutch Betreft motie beleid gedwongen prostitutie door Oost-Europeanen. kst-21501-20-543 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 21 501-20 Europese Raad Nr. 543 MOTIE VAN HET LID VOORDE ...

  Betreft motie beleid gedwongen prostitutie door Oost-Europeanen.

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Bulgarije
  • Roemenië
  • Nederlands
 10. Taal Nederlands kst-32680-6 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 32 680 Parlementair onderzoek Lessen uit recente arbeidsmigratie Nr. 6 VERSLAGEN VAN OPENBARE GESPREKKEN Tweede Kamer, vergaderjaar 20 ...

  Overheidspublicaties

  • Kamerstukken
  • Bulgarije
  • Roemenië
  • Nederlands

Pagina's