Pagina's

  Resultaten 1 - 10 van totaal 24 resultaten
  1. Taal Onbepaald The definition of human trafficking as set in the Trafficking Protocol (also known as the Palermo Protocol) functionally centres most of the response to the phenomenon in the criminal justice system. This occludes many of the ...

   The definition of human trafficking as set in the Trafficking Protocol (also known as the Palermo Protocol) functionally centres most of the response to the phenomenon in the criminal justice system. This occludes many of the sociopolitical determinants of vulnerability that leads to trafficking. It also discourages any real debate about the various forms of oppression and even structural violence that act as catalysts to the human trafficking market. The Trafficking Protocol, and a vast number of international organisations, non-governmental organisations and governments, focuses on statistics of prosecution rates, arrests, victim typology and organised crime. I use the example of bride trafficking along the Sino-Burmese border to illustrate the complications and, in certain instances, harm that befall an anti-trafficking regime that does not use a wider lens of migration, agency, development and gender equality to address the factors leading to exploitation.Written by Laura Hackney

   Publicaties

   • Artikelen
   • Myanmar
   • China
   • Gedwongen huwelijk/Huwelijksdwang
   • Engels
  2. Language Dutch 142 reads FairWork Chinese slachtoffers van mensenhandel vormen voor hulpverleners vaak een lastige groep om mee te communiceren: schaamte, gezichtsverlies en geslotenheid zijn daarbij veelvoorkomende problemen. Hulpverleners krijgen ook te ...

   Chinese slachtoffers van mensenhandel vormen voor hulpverleners vaak een lastige groep om mee te communiceren: schaamte, gezichtsverlies en geslotenheid zijn daarbij veelvoorkomende problemen. Hulpverleners krijgen ook te maken met een cultuur die zij niet kennen. Hoe kunnen ze omgaan met deze problemen en cultuurverschillen? Deze folder wil behulpzaam zijn bij het vinden van antwoorden op deze en andere vragen.

   Publicaties

   • Brochures/jaarverslagen
   • China
   • FairWork
   • Nederlands
  3. Taal Nederlands 11 Rechtbank Den Haag Beroep ongegrond. Het gaat om een aanhangster van de Falun Gong, die inmiddels christen is geworden. Zij heeft zich niet onverwijld gemeld, omdat zij prostituee was. Volgens de rechtbank kan in het midde ...

   Beroep ongegrond. Het gaat om een aanhangster van de Falun Gong, die inmiddels christen is geworden. Zij heeft zich niet onverwijld gemeld, omdat zij prostituee was. Volgens de rechtbank kan in het midden blijven of verweerder aan eiseres heeft mogen tegenwerpen dat zij zich niet onverwijld heeft gemeld, nu verweerder eiseres heeft gevolgd in haar verklaringen dat zij afkomstig is uit China, dat zij in China problemen heeft ondervonden met haar ex-man, dat zij in China aanhanger is geweest van de Falun Gong en op dit moment het christelijke geloof belijdt.Zij heeft volgens de rechter niet aannemelijk gemaakt dat zij bij de autoriteiten van China vandaag de dag algemeen bekend staat als aanhanger van de Falun Gong. Dat de autoriteiten van China eiseres ruim tien jaar geleden tweemaal hebben opgezocht, wordt weliswaar geloofwaardig geacht, doch is onvoldoende zwaarwegend. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat eiseres naar eigen verklaring in 2002 is benaderd door de autoriteiten in verband met haar betrokkenheid bij de Falun Gong, dat zij pas in 2003 China is ontvlucht en dat eiseres in deze tussenliggende periode niet is vervolgd. Verder heeft zij verklaard dat zij inmiddels het christelijk geloof belijdt en dat zij geen aanleiding ziet om bij terugkeer weer aanhanger van Falun Gong te worden.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • China
   • Rechtbank Den Haag
   • Asielprocedure
   • Nederlands
  4. Language Dutch 188 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in China beschreven voor zover die van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgew ...

   In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in China beschreven voor zover die van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Chinese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in China (laatstelijk juni 2010). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van juli 2010 tot en met december 2012.

   Overheidspublicaties

   • Ambtsberichten en TOR's
   • China
  5. 93 reads States Council (Dutch) Language Dutch Ter zitting bij de Afdeling  heeft de vreemdeling erkend dat zij in het bezit moet zijn geweest van een hukou registratie.  Gelet hierop en op de informatie uit het ambtsbericht, betoogt de staatssecretaris t ...

   Ter zitting bij de Afdeling heeft de vreemdeling erkend dat zij in het bezit moet zijn geweest van een hukou registratie. Gelet hierop en op de informatie uit het ambtsbericht, betoogt de staatssecretaris terecht dat de vreemdeling niet heeft aangetoond dat zij niet of niet meer in het bezit kan worden gesteld van een geldig document voor grensoverschrijding. Dit geldt ook voor de stelling van de vreemdeling dat zij verscheidene malen een bezoek heeft gebracht aan de Chinese ambassade, reeds omdat in de door haar overgelegde verklaring van 8 februari 2010 staat vermeld dat de ambassade heeft medegedeeld dat het niet mogelijk is om reisdocumenten te verkrijgen zonder de daarvoor vereiste papieren.  De staatssecretaris heeft in redelijkheid van belang kunnen achten dat de vreemdeling eerst in 2009 actie heeft ondernomen om in het bezit te komen van een paspoort, terwijl zij al op 15 januari 2007 op deze verplichting is gewezen. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de staatssecretaris zich in het besluit van 2 juni 2010 terecht op het standpunt heeft gesteld dat de aanvraag wordt afgewezen omdat de vreemdeling niet beschikt over een geldig document voor grensoverschrijding. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep van de vreemdeling tegen dit besluit alsnog ongegrond verklaren.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • China
   • Raad van State
   • Voortgezet verblijf
   • Paspoortvereiste
   • Voortgezet verblijf
   • Nederlands
  6. 74 reads States Council (Dutch) Language Dutch De Raad van State acht het hoger beroep kennelijk ongegrond. De rechtbank oordeelde: 'Uit de door eiseres overgelegde  documentatie en getuigenverklaringen kan niet worden opgemaakt of zij om een dergeli ...

   De Raad van State acht het hoger beroep kennelijk ongegrond. De rechtbank oordeelde:'Uit de door eiseres overgelegde documentatie en getuigenverklaringen kan niet worden opgemaakt of zij om een dergelijk aanvraagformulier heeft verzocht. Evenmin vult daaruit op te maken dat de Chinese autoriteiten hebben geweigerd haar een dergelijk aanvraagformulier ie verstrekken. Dat eiseres niet over een (kopie van een) paspoort of identiteitskaart beschikt of kan beschikken, is blijkens het bestreden besluit geen punt van geschil. Uit de door eiseres overgelegde informatie en getuigenverklaringen blijkt echter evenmin dat zij haar hukou-registratie heeft aangeboden teneinde de Chinese autoriteiten te bewegen het door haar gewenste onderzoek te verrichten. Ook blijkt uit het voorgaande niet dat de Chinese autoriteiten slechts bereid waren actie te ondernemen als eiseres een (kopie van) een identiteitsdocument zou overleggen. De stelling dat eiseres niet meer over een (kopie van) een Chinees paspoort of een identiteitskaart kan beschikken, noch haar hukou-registratie over zou kunnen leggen dan wel (op een daartoe bestemd aanvraagformulier) zou kunnen noteren, heeft verweerder er niet toe hoeven leiden het beroep van eiseres op artikel 3.72, artikel 3.102, derde lid, van het Vb 2000 en paragraaf B 1/4.2 van de Vc 2000 te honoreren.'  De rechtbank vindt dat er geen sprake is van bijzondere individuele omstandigheden.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • China
   • Raad van State
   • Voortgezet verblijf
   • Artikel 8 EVRM
   • Paspoortvereiste
   • Represailles
   • Bijzondere individuele omstandigheden
   • Nederlands
  7. Language Dutch 103 reads "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de bele ...

   "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de algemene situatie in China..."

   Overheidspublicaties

   • Ambtsberichten en TOR's
   • China
  8. Taal Nederlands 6 Ministerie van Buitenlandse zaken Betreft periodieke rapportage over de situatie en de Nederlandse beleidsactiviteiten in China. kst-32500-V-193 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergader ...

   Betreft periodieke rapportage over de situatie en de Nederlandse beleidsactiviteiten in China.

   Overheidspublicaties

   • Brieven van ministers en staatssecretarissen
   • China
   • Ministerie van Buitenlandse zaken
  9. Language Dutch 121 reads In dit thematisch ambtsbericht wordt de situatie in Xinjiang 1 beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Xinjiang en voor besluitvorming over de terugkeer v ...

   In dit thematisch ambtsbericht wordt de situatie in Xinjiang 1 beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit Xinjiang en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen asielzoekersafkomstig uit Xinjiang. Dit thematisch ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in China, waarin onder meer over de situatie in Xinjiang wordt gerapporteerd. Op 29 juni 2010 is laatstelijk een algemeen ambtsbericht over de situatie in China uitgebracht. In dat algemeen ambtsbericht werd in paragraaf 3.5.2 aandacht besteed aan de situatie in Xinjiang. Dit thematischambtsbericht, dat dient ter aanvulling en actualisering van paragraaf 3.5.2 van het algemeen ambtsbericht China van 29 juni 2010, beslaat de periode van juli 2010 tot en met februari 2011.

   Overheidspublicaties

   • Ambtsberichten en TOR's
   • China
  10. 81 reads Court of Noord-Holland Language Dutch Verweerder heeft de aanvraag van eiseres tot wijziging van de beperking van de aan haar verleende verblijfsvergunning regulier van ‘beperking als genoemd in hoofdstuk B9 Vc’ in de beperking ‘voortgezet verbli ...

   Verweerder heeft de aanvraag van eiseres tot wijziging van de beperking van de aan haar verleende verblijfsvergunning regulier van ‘beperking als genoemd in hoofdstuk B9 Vc’ in de beperking ‘voortgezet verblijf’ op grond van art. 3.52 Vb afgewezen.De rechtbank stelt vast dat verweerder in onderhavige zaak eerst heeft beoordeeld of voldaan is aan de voorwaarden van art. 3.52 Vb, te weten of er sprake is van bijzondere individuele omstandigheden waardoor van eiseres niet gevergd kan worden dat zij Nederland verlaat. Verweerder is tot de conclusie gekomen dat van bijzondere individuele omstandigheden geen sprake is, getoetst aan art. 16, lid 1, aanhef en onder b,Vw.De rechtbank is van oordeel dat verweerder zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat hetgeen eiseres met betrekking tot het risico van represailles en vervolging, alsmede met betrekking tot de mogelijkheden van sociale en maatschappelijk herintegratie als slachtoffer van mensenhandel en alleenstaande vrouw in China heeft aangevoerd, geen bijzondere individuele omstandigheden betreffen waardoor van haar niet gevergd kan worden dat zij Nederland verlaat.Ten aanzien van hetgeen eiseres omtrent haar medische situatie in de bestuurlijke fase heeft aangevoerd, heeft verweerder - vanwege het ontbreken van overige bijzondere individuele omstandigheden - derhalve in redelijkheid kunnen concluderen dat deze omstandigheden evenmin tot vergunningverlening op grond van art. 3.52 Vw leiden, nu geen sprake is van een bijzonder samenstel van omstandigheden. Beroep ongegrond; vovo afgewezen.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • China
   • Rechtbank Noord-Holland
   • Voortgezet verblijf
   • Voortgezet verblijf
   • Bijzondere individuele omstandigheden
   • Nederlands

  Pagina's