Pagina's

  Resultaten 1 - 10 van totaal 24 resultaten
  1. 5 Rechtbank Noord-Holland Taal Nederlands Niet is gesteld of gebleken dat de opvang in Chinese weeshuizen niet adequaat is. In de uitspraak van 14 oktober 2004 (nr. 200404284/1, NAV 2005/17-kort met commentaar, JV 2005/6 m.nt. Boeles) oordee ...

   Niet is gesteld of gebleken dat de opvang in Chinese weeshuizen niet adequaat is. In de uitspraak van 14 oktober 2004 (nr. 200404284/1, NAV 2005/17-kort met commentaar, JV 2005/6 m.nt. Boeles) oordeelde de Afdeling dat in zoverre het gaat om adequate opvang, in artikel 3.56 lid 1 onder c Vb 2000 de mogelijkheid van terugkeer wordt verondersteld en dat de vraag of een vreemdeling kan terugkeren dus geen rol speelt, tenzij op grond van objectieve gegevens vast is komen staan dat terugkeer blijvend onmogelijk is.In verzoekers geval is van dit laatste geen sprake. Evenmin heeft verzoeker gegevens aangedragen op grond waarvan twijfel mogelijk is over de vraag of verzoeker, als hij naar China is teruggekeerd, daadwerkelijk door de Chinese autoriteiten een opvangmogelijkheid in een weeshuis zal worden geboden. Verweerder mag, overeenkomstig zijn beleidsregel en op grond van de algemene ambtsberichten van 9 april 2001 over de positie van minderjarigen in China en van 30 juni 2005 inzake China, veronderstellen dat bij verzoekers terugkeer een concrete opvangplaats door de Chinese autoriteiten zal worden geregeld.Er is geen grond voor het oordeel dat het in strijd is met het IVRK om van de amv te verlangen aannemelijk te maken dat in zijn geval geen opvang zal worden geboden, nadat verweerder heeft onderzocht of sprake is van adequate opvang in het land van herkomst. Evenmin is er grond voor het oordeel dat deze verdeling van de bewijslast in strijd is met artikel 13 EVRM of dat de uitzetting een ongerechtvaardigde inbreuk op verzoekers privé leven en strijd oplevert met artikel 8 EVRM. Beroep ongegrond.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • China
   • Rechtbank Noord-Holland
   • Minderjarigen / Kinderhandel
   • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
   • Asielprocedure
   • Nederlands
  2. Taal Nederlands 5 Rechtbank Noord-Holland Verzoekster heeft na twee jaar illegaal verblijf in Nederland asiel gevraagd. Zij heeft zich in Nederland tot het Protestantse geloof bekeerd en vreest bij terugkeer een behandeling in strijd met art ...

   Verzoekster heeft na twee jaar illegaal verblijf in Nederland asiel gevraagd. Zij heeft zich in Nederland tot het Protestantse geloof bekeerd en vreest bij terugkeer een behandeling in strijd met artikel 3 EVRM omdat zij gedwongen is zich bij een ondergrondse kerk aan te sluiten. Dit betreft volgens de rechter een onzekere toekomstverwachting; ook is het in China niet verboden om het Christelijke geloof te belijden.Verzoekster stelt dat zij, gezien haar ervaringen in China, het risico loopt dat zij opnieuw in handen valt van dergelijke lieden als die haar eerder in slavernij of dienstbaarheid hebben gehouden en dat dat voor verweerder een positieve verplichting tot verblijfsaanvaarding meebrengt.De uitspraak van het EHRM inzake Siliadin tegen Frankrijk (klachtnr. 73316/01) van 26 juli 2005 waarop verzoekster zich beroept, geeft aanleiding tot de constatering dat ingevolge artikel 4 EVRM (ook) op Nederland een positieve verplichting rust om bescherming te bieden aan slachtoffers van slavernij, in de vorm van specifiek tegen slavernij gerichte strafwetgeving en in voorkomende gevallen door het instellen van strafvervolging. Dat ook een positieve verplichting tot verblijfsaanvaarding zou bestaan, is niet uit de uitspraak af te leiden.Gelet op de inhoud van verzoeksters nader gehoor, waaruit niet blijkt dat verzoekster in China slavin is geweest, en omdat zij dat ook niet in haar zienswijze op het voornemen heeft aangevoerd, kan verweerder niet worden verweten dat niet op artikel 4 EVRM is ingegaan.Voorts is verweerder te volgen in het betoog dat de conclusie dat verzoekster geen reëel en voorzienbaar risico loopt op onmenselijke en vernederende bejegening, bij gebreke van enige nadere aanknopingspunten in het asielrelaas, behelst dat verweerder zich op het standpunt stelt dat zij geen reëel risico loopt wederom aan slavernij of dienstbaarheid, te worden onderworpen. Verweerder heeft dan ook niet miskend dat verzoekster tegen haar wil in slavernij of dienstbaarheid is genomen. Beroep ongegrond.NB. Deze uitspraak is in hoger beroep ongemotiveerd bevestigd (ABRvS, 3 juli 2008, nr. 200803967/1).

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • China
   • Rechtbank Noord-Holland
   • Asielprocedure
   • Artikel 3 EVRM
   • Artikel 4 EVRM
   • Nederlands
  3. Language Dutch 61 reads Court of Overijssel Niet in geschil is dat verzoekster toerekenbaar geen documenten als genoemd in artikel 31 lid 2 onder e en f Vw 2000 heeft overgelegd en dat verzoekster zich niet onverwijld na aankomst in Nederland heeft gemeld ...

   Niet in geschil is dat verzoekster toerekenbaar geen documenten als genoemd in artikel 31 lid 2 onder e en f Vw 2000 heeft overgelegd en dat verzoekster zich niet onverwijld na aankomst in Nederland heeft gemeld bij de Nederlandse autoriteiten. Onder deze omstandigheden dient van het asielrelaas een positieve overtuigingskracht uit te gaan.De voorzieningenrechter oordeelt dat verweerder in redelijkheid heeft kunnen overwegen dat verzoeksters asielrelaas tegenstrijdigheden bevat op het punt van de één-kindpolitiek in haar woonplaats. Ten aanzien van verzoeksters kritiek op het algemeen ambtsbericht inzake China van 2006 wordt overwogen dat een ambtsbericht geldt als een deskundigenadvies. Verzoekster heeft bovendien de stelling dat in Guangzhou de één-kindpolitiek onverkort wordt gehandhaafd niet onderbouwd.Verweerder heeft derhalve voldoende concreet en gemotiveerd overwogen waarom het asielrelaas op dit punt over onvoldoende positieve overtuigingskracht beschikt. Verweerder heeft de aanvraag daarom kunnen afwijzen. Beroep ongegrond.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • China
   • Rechtbank Overijssel
   • Asielprocedure
   • Nederlands
  4. Taal Nederlands 5 Rechtbank Noord-Holland Verzoekster heeft gevangen gezeten vanwege deelname aan een demonstratie in Lhasa (Tibet). Verweerder acht het relaas ongeloofwaardig. Daarbij is betrokken dat verzoekster toerekenbaar ongedocumentee ...

   Verzoekster heeft gevangen gezeten vanwege deelname aan een demonstratie in Lhasa (Tibet). Verweerder acht het relaas ongeloofwaardig. Daarbij is betrokken dat verzoekster toerekenbaar ongedocumenteerd is en onvoldoende heeft meegewerkt aan de vaststelling van de reisroute. Het relaas ontbeert volgens verweerder positieve overtuigingskracht.Verzoekster stelt onder meer dat haar studentenkaart door de politie is ingenomen en dat haar identiteitskaart en Hukou-boekje zijn achtergebleven in haar huis in Bechuan dat in mei 2008 door een aardbeving is verwoest. De rechtbank overweegt dat het in China, zoals verweerder zelf ook heeft gesteld niet wettelijk verplicht is een identiteitskaart bij zich te hebben.De verklaring van verzoekster dat zij geen identiteitskaart nodig had omdat zij een studentenkaart had, heeft verweerder niet zonder nadere motivering onaannemelijk kunnen achten. Uit het ambtsbericht van april 2008 en de wet waarnaar onder noot 140 wordt verwezen, blijkt dat volgens art. 14 van de daargenoemde Chinese wet is op te maken dat een burger in bepaalde situaties zijn identiteitskaart zal moeten kunnen tonen, maar ook dat hij zijn identiteit op andere wijze kan aantonen als hij daartoe niet in staat is.Met betrekking tot de reis heeft verzoekster onder meer aangevoerd zij slachtoffer is van mensenhandel en/of smokkel. De verklaringen daarover acht verweerder niet onaannemelijk. Verweerder heeft als reactie op de zienswijze niet kunnen volstaan met de enkele opmerking dat de omstandigheid dat verzoekster mogelijk slachtoffer is van mensenhandel en/of smokkel niet leidt tot het oordeel dat verzoekster niet kunnen worden tegengeworpen dat zij onvoldoende informatie over de reis heeft kunnen verschaffen. In het bijzonder had van verweerder verwacht mogen worden in te gaan op de bepaald niet onaannemelijke stelling van de gemachtigde van verzoekster dat mensensmokkelaars er alles aan gelegen is om te voorkomen dat hun slachtoffers informatie kunnen verstrekken over de reisroute en de gebruikte transportmiddelen. Ook op dit onderdeel is het bestreden besluit onvoldoende gemotiveerd. Beroep gegrond.

   Jurisprudentie

   • Vreemdelingenrecht
   • China
   • Rechtbank Noord-Holland
   • Asielprocedure
   • Identiteitsdocument
   • Mensensmokkel
   • Nederlands
  5. 34 reads Language Dutch Verslag van een schriftelijk overleg over het terugnemen door China van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen.   19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld d.d....... Binnen de vaste commis ...

   Verslag van een schriftelijk overleg over het terugnemen door China van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen. 

   Overheidspublicaties

   • Kamerstukken
   • China
   • Nederlands
  6. 50 reads Language Dutch In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in China beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit China en voor besluitvorming over de terugkeer van afgeweze ...

   In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in China beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit China en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Chinese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten over de situatie in China (laatstelijk 24 april 2008). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van mei 2008 tot februari 2009

   Overheidspublicaties

   • Ambtsberichten en TOR's
   • China
   • Nederlands
  7. Language Dutch 64 reads FairWork Verslag van FairWork naar aanleiding van bezoek aan China in 2010. China In maart bracht een delegatie van FairWork, toen nog BLinN, een bezoek aan Beijing om een beter beeld te krijgen van de achtergronden van slachtoffer ...

   Verslag van FairWork naar aanleiding van bezoek aan China in 2010.

   Publicaties

   • Artikelen
   • China
   • FairWork
   • Nederlands
  8. Language Dutch 131 reads Betreft data ratificatie door China van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen g ...

   Betreft data ratificatie door China van het Protocol inzake de voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad en de data ratificatie door Estland van het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel.Tractatenblad van het Koninkrijk de Nederlanden, februari 2010.

   Overheidspublicaties

   • Overige documenten overheid
   • China
   • Estland
  9. Language Dutch 28 reads Betreft het terugnemen door China van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen. kst-19637-1335 ISSN 0921- 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1335 VERSL ...

   Betreft het terugnemen door China van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen.

   Overheidspublicaties

   • Kamervragen
   • China
  10. Language Dutch 70 reads In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in China beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit China en voor besluitvorming over de terugkeer van afgeweze ...

   In dit algemeen ambtsbericht wordt de situatie in China beschreven voor zover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit China en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Chinese asielzoekers. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere ambtsberichten overde situatie in China (laatstelijk 24 maart 2009). Het algemeen ambtsbericht beslaat de periode van april 2009 tot en met mei 2010

   Overheidspublicaties

   • Ambtsberichten en TOR's
   • China

  Pagina's