• Mongolië
Resultaten 1 - 5 van totaal 5 resultaten
 1. Asia Foundation Taal Engels This report presents the results of a survey conducted by the Mongolian Gender Equality Center (GEC) about human trafficking and its consequences for the victims. Engels Rapporten Trauma Mongolië Posttraumatische ...

  This report presents the results of a survey conducted by the Mongolian Gender Equality Center (GEC) about human trafficking and its consequences for the victims.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Mongolië
  • Asia Foundation
  • Trauma
  • Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)
  • Trauma
  • Misbruik van kwetsbaarheid
  • Gevolgen mensenhandel
  • Engels
 2. 10 Rechtbank Midden-Nederland Taal Nederlands Beroepen gegrond. De vreemdelingen – twee minderjarige broers – hebben aan hun asielaanvragen ten grondslag gelegd dat zij in Mongolië als straatkinderen werden bedreigd, gemarginaliseerd en gedi ...

  Beroepen gegrond. De vreemdelingen – twee minderjarige broers – hebben aan hun asielaanvragen ten grondslag gelegd dat zij in Mongolië als straatkinderen werden bedreigd, gemarginaliseerd en gediscrimineerd. Tevens stellen zij bij terugkeer te vrezen voor vervolging naar aanleiding van verdenking van moord.De staatssecretaris heet de asielaanvragen afgewezen op grond van artikel 31, lid 1 Vw, waarbij hun asielrelaas geloofwaardig is bevonden, maar de gestelde, aan dat relaas ontleende vrees niet plausibel dan wel zwaarwegend. Vaststaat dat de staatssecretaris het vermoeden van eisers dat zij bij terugkeer in detentie zullen belanden plausibel heeft geacht. Wat partijen verdeeld is of aannemelijk is dat de detentie een behandeling als bedoeld in artikel 3 EVRM oplevert.Gelet op het algemeen ambtsbericht van Mongolië van 14 januari 2010 slaagt het betoog van de vreemdelingen dat de staatssecretaris onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de plausibel geachte omstandigheden dat zij in bij terugkeer in detentie zullen belanden, juist ook gelet op hun minderjarigheid, onvoldoende zwaarwegend zijn voor verlening van de verblijfsvergunning.De vreemdelingen hebben voorts gesteld dat zij in aanmerking moeten komen voor een verblijfsvergunning regulier als amv. Daarbij hebben zij aangevoerd dat voor hen geen adequate opvang mogelijk is.De rechtbank stelt dat niet aannemelijk is geworden dat de opvangtehuizen in Mongolië niet adequaat zouden zijn. Derhalve slaagt de beroepsgrond niet. De rechtbank wijst ten slotte het verzoek van de vreemdelingen om zelf in de de zaak te voorzien af, maar ziet wel aanleiding om in verband met de vernietiging van de bestreden besluiten vanwege het eerder vastgestelde motiveringsgebrek, ter bespoediging van de finale beslechting van het geschil, de staatssecretaris op te dragen binnen vier weken nieuwe besluiten te nemen.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Mongolië
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Minderjarigen / Kinderhandel
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
  • Asielprocedure
  • Artikel 3 EVRM
  • Minderjarige
  • Nederlands
 3. Language Dutch 87 reads Court of Amsterdam Beroep van de vreemdeling tegen afgewezen vbt-asiel. Volgens de rechtbank heeft de vreemdeling niet aannemelijk gemaakt dat zij enkel vanwege het behoren tot een bepaalde sociale groep, namelijk die van minder op ...

  Beroep van de vreemdeling tegen afgewezen vbt-asiel. Volgens de rechtbank heeft de vreemdeling niet aannemelijk gemaakt dat zij enkel vanwege het behoren tot een bepaalde sociale groep, namelijk die van minder opgeleide, arme en jonge Mongoolse vrouwen, gegronde vrees heeft voor vervolging.Ten aanzien van deze groep kan niet worden gesproken van een discriminatoire vervolging waartegen het Vluchtelingenverdrag beoogt te beschermen. Er is immers niet gesteld en evenmin gebleken dat de mensenhandelaren die de vreemdeling stelt te vrezen deel uitmaken van de autoriteiten van het land van herkomst, laat staan dat ze namens die autoriteiten zouden optreden.Ook is niet gesteld of gebleken dat er sprake is van een situatie waarin het handelen van de mensenhandelaren bewust is getolereerd door die autoriteiten of dat die autoriteiten weigeren de vreemdeling daartegen te beschermen.Verder oordeelt de rechtbank dat de Minister op goede gronden op het standpunt heeft gesteld dat de vreemdeling tegen eventuele represailles van de kant van de mensenhandelaren de bescherming had kunnen inroepen van de autoriteiten. Dat de door de vreemdeling overgelegde informatie weliswaar blijkt dat het overheidsapparaat niet vlekkeloos werkt en dat sprake is van corruptie bij de overheid, volgt niet dat het bij voorbaat kansloos is om de bescherming van de autoriteiten in te roepen.Tot slot oordeelt dat het causaal verband tussen de aangevoerde klemmende redenen van humanitaire aard en het uiteindelijke vertrek uit het land van herkomst ontbreekt, waardoor het beroep op de c-grond van artikel 29, eerste lid Vw 2000 faalt. Beroep ongegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Mongolië
  • Rechtbank Amsterdam
  • Asielprocedure
  • Bescherming autoriteiten
  • Nederlands
 4. 139 reads Language Dutch In dit thematisch ambtsbericht worden enkele onderwerpen behandeld met betrekking tot alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) uit Mongolië, voor zover deze van belang zijn voor de beoordeling van asielverzoeken van person ...

  In dit thematisch ambtsbericht worden enkele onderwerpen behandeld met betrekking tot alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) uit Mongolië, voor zover deze van belang zijn voor de beoordeling van asielverzoeken van personen die afkomstig zijn uit dat land en voor besluitvorming over de terugkeer van afgewezen Mongoolse asielzoekers. Dit thematisch ambtsbericht is een actualisering van eerdere algemene ambtsberichten, waarin onder meer over de opvangtehuizen in Mongolië en AMV’s wordt gerapporteerd. In januari 2010 is laatstelijk een algemeen ambtsbericht Mongolië uitgebracht. Ook is in december 2010 een thematisch ambtsbericht over rechtsgang en corruptie in Mongolië verschenen.

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Mongolië
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)
 5. 79 reads Language Dutch "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de belei ...

  "Hierbij zend ik u, onder verwijzing naar de afspraken tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, een overzicht met aandachtspunten die met het oog op de beleidsvorming door de Minister voor Immigratie en Asiel en de uitvoeringspraktijk van de IND bespreking behoeven in het door u uit te brengen ambtsbericht met betrekking tot de situatie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Mongolië..."

  Overheidspublicaties

  • Ambtsberichten en TOR's
  • Mongolië
  • Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling (AMV)