Trefwoord

 • Aangifte

Pagina's

Resultaten 1 - 10 van totaal 24 resultaten
 1. Taal Nederlands College van procureurs-generaal SAMENVATTING Deze aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van zedenzaken zoals genoemd in Boek 2 titel XIV van het Wetboek van Strafrecht.Uitgangspunten zijn: •Het ...

  SAMENVATTING Deze aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van zedenzaken zoals genoemd in Boek 2 titel XIV van het Wetboek van Strafrecht.Uitgangspunten zijn:•Het schenden van in het strafrecht neergelegde normen vraagt in beginsel om correctie, afkeuring en herstel van de geleden schade. Het strafrecht is in beginsel repressief van aard, maar kan – gecombineerd met andere interventies en op voldoende selectieve wijze ingezet – bijdragen aan veiligheid en het voorkómen van herhaling.•De belangen van slachtoffers wegen zwaar mee bij de afweging of en zo ja hoe in een zeden zaak strafrechtelijk opgetreden moet worden door of onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie. De veiligheid van slachtoffers en de risico’s op herhaald slachtofferschap en herhaald daderschap worden hierbij steeds goed voor ogen gehouden. Veiligheids- en risicotaxatie vormen derhalve in alle stadia van opsporing en vervolging een belangrijke leidraad voor (prioritering van) handelen;•Waar het belang van waarheidsvinding botst met het belang van behoud en versterking van veerkracht van slachtoffers worden deze belangen steeds zorgvuldig tegen elkaar afgewogen om te voorkomen dat het strafrechtelijk onderzoek leidt tot schade bij slachtoffers en anderen.•Het openbaar ministerie handelt in samenwerking en samenhang met de relevante netwerkpartners. Ook in het netwerkverband houdt het openbaar ministerie de belangen van slachtoffers en anderen (waarborg veiligheid en behoud en versterken veerkracht) nadrukkelijk voor ogen. Daartoe wordt het (sociale) systeem rondom zowel het slachtoffer als de (kwetsbare) verdachte of dader betrokken.

  Wetgeving

  • Staatscourant
  • College van procureurs-generaal
  • Psychische schade
  • Veiligheidssituatie
  • Aangifte
  • Zedendelict
  • Incest
  • Slachtofferschap
  • Seksuele uitbuiting
  • Nederlands
 2. Taal Nederlands Verblijfsregeling Mensenhandel geldend vanaf 29 maart 2016 Vreemdelingencirculaire 2000 (B) Geldend van 1-4-2016 tot heden 3. Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel 3.1. Beleidsregels Voor zover indicaties van me ...

  Verblijfsregeling Mensenhandel geldend vanaf 29 maart 2016

  Wetgeving

  • Wetgeving Nederland
  • B8/3
  • Rechtmatig verblijf
  • Aangifte
  • B8/3
  • Nederlands
 3. Language Dutch 84 reads Ministry of Justice (Dutch) Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 31 839 Jeugdzorg 28 638 Mensenhandel Nr. 500 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan ...

  31 839 Jeugdzorg28 638 MensenhandelNr. 500 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 januari 2016 Loverboys zijn mensenhandelaren en moeten hard worden aangepakt. Voor de meisjes en jongens die door loverboys worden uitgebuit moet kwalitatief goede opvang en hulp beschikbaar zijn. Dat zijn onze prioriteiten bij de bestrijding van mensenhandel door loverboys. In deze brief zetten wij het vervolg van de Rijksbrede aanpak loverboys (Kamerstuk 31 839, nr. 166) uiteen. Daarnaast reageren wij met deze brief op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie om een beleidsreactie op het rapport «De klant erbij» van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. Hoewel het rapport niet uitsluitend over loverboyzaken gaat, zit er een belangrijke overlap tussen de aanbevelingen uit het rapport en het vervolg op de Rijksbrede aanpak loverboys. Tot slot zal in deze brief ook ingegaan worden op enkele toezeggingen die eerder aan uw Kamer zijn gedaan.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Aangiftebereidheid
  • Aangifte
  • Loverboy
  • Loverboyproblematiek
  • Rijksbrede aanpak loverboyproblematiek
  • Jongensprostitutie
  • Prostituant (klant)
  • Nederlands
 4. Taal Nederlands Politie 'De aard en omvang van West-Afrikaanse mensenhandel in Nederland: Een onderzoek op basis van verklaringen van mogelijke slachtoffers' (mei 2015), geeft een landelijke analyse van de aangifte van mensenhande ...

  'De aard en omvang van West-Afrikaanse mensenhandel in Nederland: Een onderzoek op basis van verklaringen van mogelijke slachtoffers' (mei 2015), geeft een landelijke analyse van de aangifte van mensenhandel door West-Afrikaanse slachtoffers. 

  Publicaties

  • Rapporten
  • West-Afrika
  • Politie
  • Mensenhandel
  • Aangifte
  • Nederlands
 5. Language Dutch 233 reads Ministry of Justice (Dutch) In deze brief gaat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in op de volgende onderdelen: 1. de koppeling tussen het doen van aangifte en het recht op verblijf; 2. het beleidskader voor het niet k ...

  In deze brief gaat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in op de volgende onderdelen:1. de koppeling tussen het doen van aangifte en het recht op verblijf;2. het beleidskader voor het niet kunnen meewerken aan het strafproces;3. de drie maanden bedenktijd;4. EU burgers en de verblijfsregeling mensenhandel;5. minderjarige slachtoffers en de verblijfsregeling mensenhandel;6. de verhouding tussen het reguliere traject en de asielprocedure;7. de identificatie van slachtoffers van mensenhandel.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Verblijfsrecht
  • Aangiftebereidheid
  • Aangifte
  • Bedenktijd
  • B8/3
  • Nederlands
 6. Taal Nederlands 6 Rechtbank Midden-Nederland Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel gepleegd door twee of meer verenigde personen tot een gevangenisstraf van 30 maanden. De rechtbank overweegt: 'Als strafverzwarende factoren weegt d ...

  Verdachte is veroordeeld voor mensenhandel gepleegd door twee of meer verenigde personen tot een gevangenisstraf van 30 maanden. De rechtbank overweegt:'Als strafverzwarende factoren weegt de rechtbank zwaar mee dat het een minderjarig en kwetsbaar slachtoffer was waar verdachte misbruik van gemaakt heeft. Tevens heeft verdachte structureel geweld tegen haar gebruikt en het geld dat zij verdiende afgepakt. Ten slotte weegt de rechtbank als strafverzwarende factor mee dat de mensenhandel deels in vereniging is gepleegd.'

  Jurisprudentie

  • Strafrecht
  • Rechtbank Midden-Nederland
  • Minderjarigen
  • Minderjarige
  • Aangifte
  • Nederlands
 7. Language Dutch 115 reads De afgelopen jaren stijgt het aantal Hongaarse slachtoffers van mensenhandel, maar het aantal aangiften van deze slachtoffers is laag. Het doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in de redenen dat Hongaarse slachtoffers v ...

  De afgelopen jaren stijgt het aantal Hongaarse slachtoffers van mensenhandel, maar het aantal aangiften van deze slachtoffers is laag. Het doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in de redenen dat Hongaarse slachtoffers van mensenhandel zelden aangifte doen tegen hun mensenhandelaren. Om dit inzicht te verkrijgen zijn de gegevens geanalyseerd van Hongaarse slachtoffers van mensenhandel die zijn aangemeld bij CoMensha. Omdat bleek dat de aangemelde Hongaarse slachtoffers van mensenhandel uit beeld waren verdwenen, konden voor dit onderzoek geen als zodanig geïdentificeerde slachtoffers worden geïnterviewd. In plaats daarvan zijn er gesprekken gevoerd met 41 Hongaarse prostituees (en mogelijke slachtoffers van mensenhandel). In deze rapportage wordt de huidige aangiftebereidheid van Hongaarse prostituees en slachtoffers geanalyseerd en verklaard. Omdat rechtstreeks vragen stellen over mensenhandel niet effectief is, gebeurt dit op basis van onderzoek naar hun bereidheid om misstanden te melden. De rapportage eindigt met aanbevelingen voor het vergroten van de aangiftebereidheid van Hongaarse slachtoffers van mensenhandel.

  Publicaties

  • Rapporten
  • Hongarije
  • Aangiftebereidheid
  • Aangifte
  • Nederlands
 8. Language Dutch 54 reads Ministry of Justice (Dutch) Betreft aanbieding van het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC): «Verblijfsregelingen voor slachtoffers van mensenhandel en oneigenlijk gebruik. Een verkennende stu ...

  Betreft aanbieding van het onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC): «Verblijfsregelingen voor slachtoffers van mensenhandel en oneigenlijk gebruik. Een verkennende studie in het Verenigd Koninkrijk, Italië en België» en een reactie op de pilot «Kansloze aangiften B8» in de regio’s Rotterdam en Drenthe, Friesland en Groningen.

  Overheidspublicaties

  • Brieven van ministers en staatssecretarissen
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • B8/3
  • Aangifte
  • B8/3
  • Nederlands
 9. Language Dutch 109 reads Court of Overijssel Beroep ongegrond. De aanvraag van de vreemdeling is afgewezen, omdat België verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag. De vreemdeling is slachtoffer van mensenhandel en heeft geen aangifte kunnen ...

  Beroep ongegrond. De aanvraag van de vreemdeling is afgewezen, omdat België verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag. De vreemdeling is slachtoffer van mensenhandel en heeft geen aangifte kunnen doen.De voorzieningenrechter overweegt dat niet uit het beleid volgt dat de staatssecretaris de vreemdeling in de gelegenheid had moeten stellen om aangifte te doen van mensenhandel. Zij heeft er zelf voor gekozen om een asielaanvraag in te dienen alvorens aangifte te doen. Voorts heeft de staatssecretaris uit te gaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel en is het aan de vreemdeling om aannemelijk te maken dat dit in het geval van België niet zo is. Zij is hier naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet in geslaagd.Zij heeft haar psychische gesteldheid en haar verwachting in België wederom problemen te krijgen met haar uitbuiter waartegen zij geen bescherming van de autoriteiten kan krijgen op geen enkele wijze onderbouwd. De vreemdeling kan bij voorkomende problemen de bescherming van de Belgische autoriteiten kunnen inroepen. Gesteld noch gebleken is dat de vreemdeling deze autoriteiten om bescherming heeft gevraagd en dat, indien zij de bescherming zou vragen, deze autoriteiten haar niet dan wel onvoldoende kunnen beschermen.Gelet hierop is de voorzieningenrechter van oordeel dat de staatssecretaris zich met een beroep op het interstatelijk vertrouwensbeginsel op het standpunt heeft kunnen stellen dat ervan kan worden uitgegaan dat België de verplichtingen zoals vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag en het EVRM niet zal schenden.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • België
  • Rechtbank Overijssel
  • Asielprocedure
  • Aangifte
  • Nederlands
 10. Language Dutch 39 reads Betreft antwoorden kamervragen over het bericht dat slachtoffers van mensenhandel allereerst rust nodig hebben. 1 Pagina 1 van 3 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gener ...

  Betreft antwoorden kamervragen over het bericht dat slachtoffers van mensenhandel allereerst rust nodig hebben.

  Overheidspublicaties

  • Kamervragen
  • Aangifte
  • Bedenktijd
  • Trauma

Pagina's