• Raad van State
 • Nader gehoor
Resultaten 1 - 2 van totaal 2 resultaten
 1. Language Dutch 91 reads States Council (Dutch) Hoger beroep van de vreemdeling in de uitspraak van rechtbank Zwolle van 19 februari 2010 in zaak nr. 09/35115.De vreemdeling heeft op 24 april 2009 een aanvraag ingediend voor een vbt-asiel. Op 27 april 2009 ...

  Hoger beroep van de vreemdeling in de uitspraak van rechtbank Zwolle van 19 februari 2010 in zaak nr. 09/35115.De vreemdeling heeft op 24 april 2009 een aanvraag ingediend voor een vbt-asiel. Op 27 april 2009 heeft het eerste gehoor plaatsgevonden. Zij is daarop in de beschermde opvang geplaatst, waar amv's die (mogelijk) slachtoffer zijn of dreigen te worden van mensenhandel, beschermd worden opgevangen. Hierbij wordt een methodiek gebruikt “deprogrammering” die minderjarigen helpt tegen de invloed van de handelaar/uitbuiter.Tijdens het nader gehoor is de vreemdeling op 11 juni 2009 in de gelegenheid gesteld haar aanvraag toe te lichten. De minister heeft de aanvraag van de vreemdeling afgewezen, omdat hij haar asielrelaas ongeloofwaardig acht. De Afdeling overweegt dat de omstandigheid dat de vreemdeling niet nader heeft geconcretiseerd waarom de deprogrammering had moeten worden afgewacht, dat door de vreemdeling bij de aanvang van het gehoor is verklaard dat zij in staat was te worden gehoord en dat geen melding is gemaakt van bijzonderheden waarmee rekening zou moeten worden gehouden, onvoldoende grond vormen voor het oordeel dat de minister geen aanleiding heeft hoeven zien het nader gehoor uit te stellen.In het licht van de brieven van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer met betrekking tot de bescherming van amv’s tegen mensenhandel lag het op de weg van de minister zich ervan te vergewissen dat de in die brieven genoemde omstandigheden in dit geval niet zodanig zwaarwegend waren dat in verband daarmee het nader gehoor van de vreemdeling vooralsnog niet kon plaatsvinden en heeft de minister niet kunnen volstaan met de vaststelling dat er van de zijde van de vreemdeling geen nadere op haar geval betrekking hebbende bijzonderheden zijn genoemd. Hoger beroep gegrond, beroep gegrond.

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Raad van State
  • AMV's
  • Nader gehoor
  • Nederlands
 2. Language Dutch 45 reads States Council (Dutch) Hoger beroep vreemdeling tegen rechtbank Amsterdam, 5 maart 2010, 08/37328. De vreemdeling klaagt in zijn eerste grief dat de rechtbank ten onrechte de in zijn beroepschrift opgenomen aanvullend asielrelaas i ...

  Hoger beroep vreemdeling tegen rechtbank Amsterdam, 5 maart 2010, 08/37328. De vreemdeling klaagt in zijn eerste grief dat de rechtbank ten onrechte de in zijn beroepschrift opgenomen aanvullend asielrelaas inzake seksueel misbruik niet met toepassing van artikel 83 van de Vreemdelingenwet 2000 bij de behandeling van zijn beroep heeft meegenomen. Hij betoogt daartoe dat gelet op de Afdelinguitspraak van 15 januari 2010 in zaak nr. 200904260/1/V3 de rechtbank deze informatie wel bij de beoordeling had moeten betrekken.De Afdeling oordeelt dat niet met vrucht kan worden staande gehouden dat de vreemdeling reeds ten tijde van het nader gehoor op 6 maart 2008 in staat was uit eigen beweging een eventueel relaas over seksueel misbruik naar voren te brengen. Dit geldt te meer nu de staatssecretaris het, gelet op hetgeen hiervoor onder 2.2. is overwogen, noodzakelijk acht vreemdelingen die in de beschermde opvang worden geplaatst, uitdrukkelijk voor te lichten over mensenhandel, uitbuiting en prostitutie. Dat de vreemdeling na afloop van het nader gehoor heeft verklaard alles te hebben verteld wat van belang was voor de beoordeling van zijn aanvraag, kan daaraan in het licht van het gestelde in voornoemde brief van 11 maart 2009 niet afdoen.Gelet hierop kan evenmin met vrucht worden staande gehouden dat de vreemdeling het aanvullende relaas inzake seksueel misbruik in de bestuurlijke fase had kunnen en moeten aanvoeren, zodat de overwegingen van de rechtbank dienaangaande evenzeer onjuist zijn. De conclusie is dat de rechtbank het relaas van de vreemdeling inzake seksueel misbruik ten onrechte niet bij haar beoordeling heeft betrokken.Hoger beroep gegrond; beroep gegrond

  Jurisprudentie

  • Vreemdelingenrecht
  • Raad van State
  • Nader gehoor
  • Asielprocedure
  • Nederlands