Filters

 • Police

Pages

Results 1 - 10 of 26
 1. Language Dutch Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie BV (PLATO) Dr. J.A.van Lakerveld Drs. I.W.M. Gussen MSc. F.D. Stoutjesdijk Drs. I.C.M. Tönis MSc. J. De Zoete Uit samenvatting door auteurs: Bij Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP) is het po ...

  Uit samenvatting door auteurs:Bij Gebiedsgebonden Politiewerk (GGP) is het politiewerk ingebed in de samenleving. Kernbegrippen zijn: dichtbij georganiseerd, kennen en gekend worden, werken aan een breed scala van veiligheids-problemen, zowel reactief, preventief als proactief optreden, samenwerking met uiteenlopende an-dere partijen en betrokkenheid van burgers. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoek laten doen naar de invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op GGP en, indien nodig, hoe deze verder geprofessionaliseerd zou kunnen worden. De meest in het oog springende ontwikkelingen die van invloed zijn op het werk van de politie en het gebiedsgebonden werk daarbinnen zijn: decentralisaties in het sociaal domein; digitalisering inclusief sociaal media; demografische ontwikkelingen, migratie en vluchtelingen; radicalisering, terrorisme en terreurdreiging; internationalisering van misdaad en ondermijnende criminaliteit; groei van toerisme, evenementen en horeca.

  Publications

  • Reports
  • Netherlands
  • MSc. J. De Zoete
  • Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie BV (PLATO)
  • Dr. J.A.van Lakerveld
  • Drs. I.W.M. Gussen
  • MSc. F.D. Stoutjesdijk
  • Drs. I.C.M. Tönis
  • Fighting organized crime
  • Police
  • Dutch
 2. Taal Nederlands 2 keer gelezen Clingendael- Netherlands Institute of International Relations Uitgangspunt van de studie is dat interne en externe veiligheidsfenomenen ruwweg op vier manieren met elkaar verbonden kunnen zijn, namelijk door middel van logis ...

  Uitgangspunt van de studie is dat interne en externe veiligheidsfenomenen ruwweg op vier manieren met elkaar verbonden kunnen zijn, namelijk door middel van logistieke, sociale, culturele en digitale connecties. Verbanden die in de regioanalyses zijn gevonden, worden aan de hand van deze typologie geduid, in de hoop zo meer inzicht te vergaren in de vraag wanneer externe ontwikkelingen relevant zijn voor de Nederlandse politie. Drugshandel, cybercrime, migratie en terrorisme blijken voor Nederland belangrijke grensoverschrijdende thema’s te zijn. Europa en de MENA-regio hebben een sterke en directe veiligheidsrelatie met Nederland: vrijwel alle thema’s die in deze regio’s prominent aan de orde zijn, zijn in Nederland eveneens hoog geprioriteerd. Een andere belangrijke conclusie is dat Sub-Sahara Afrika meer aandacht verdient, gezien de grote dynamiek van veiligheidsontwikkelingen aldaar, ontwikkelingen, die deels direct maar voor een deel ook indirect en op termijn de Nederlandse veiligheidssituatie beïnvloeden. In scorecards geeft dit rapport per regio weer hoe een veelheid aan externe veiligheidsdreigingen Nederland raakt, variërend van witwaspraktijken op het Arabisch schiereiland en de illegale winning van natuurlijke bronnen in Zuid-Amerika tot het dumpen van e-waste in West-Afrika en de bloeiende handel in namaakgoederen uit Oost-Azië.

  Publications

  • Reports
  • Netherlands
  • Clingendael - Netherlands Institute of International Relations
  • Human trafficking / trafficking in persons
  • People smuggling
  • Police
  • Ondermijnende criminaliteit
  • Irreguliere migratie
  • Dutch
 3. Dutch Parliament Language Dutch Antwoord van Minister Van der Steur en Staatssecretaris Dijkhoff op Vragen van het lid Keijzer (CDA) over de screening van asielzoekers in 2015 naar aanleiding van een enquête onder 800 politieagenten in Europa door ...

  Antwoord van Minister Van der Steur en Staatssecretaris Dijkhoff op Vragen van het lid Keijzer (CDA) over de screening van asielzoekers in 2015 naar aanleiding van een enquête onder 800 politieagenten in Europa door de Europese Politievakbond. N.B. Vraag 5 en 6 Zijn alle gegevens inmiddels uitgewisseld tussen de verschillende diensten zoals de politie (Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel), Immigratie- en Naturalisatiedienst, Nationaal Coördinator Terrorismebestrij-ding, Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel, en inlichtingen- en veiligheidsdiensten? Zijn alle gegevens beoordeeld? Zo ja, tot welke informatie heeft dat geleid en hoe is daarop geacteerd? Zo nee, waarom niet? Welke risico’s heeft deze beperkte intake en registratie met zich meegebracht volgens u ten opzichte van de in 2016 ingevoerde aanscherpte controles op binnenkomst in Nederland?

  Goverment publications

  • Goverment publications
  • European Union
  • Dutch Parliament
  • Asylum
  • Human trafficking / trafficking in persons
  • Police
  • Vreemdeling
  • Asielzoeker
  • Dutch
 4. 1 keer gelezen Tweede Kamer Taal Nederlands Reactie op het onderzoek van de European Police Union naar het Europees toelatingsbeleid voor vluchtelingen. Aan het onderzoek deden politiemensen mee uit Nederland, Duitsland, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgari ...

  Reactie op het onderzoek van de European Police Union naar het Europees toelatingsbeleid voor vluchtelingen. Aan het onderzoek deden politiemensen mee uit Nederland, Duitsland, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. Uit de resultaten doemt het beeld op van een registratie die niet naar behoren verloopt, grote groepen vluchtelingen die niet (goed) worden gecontroleerd en gebrekkige informatie-uitwisseling tussen de verschillende doorvoer- en aankomst-landen. Ook wordt ingegaan op de veiligheids- en gezondheidssituatie van politiemensen.

  Goverment publications

  • Goverment publications
  • Spain
  • Serbia
  • Germany
  • Bulgaria
  • Kroatia
  • Netherlands
  • Dutch Parliament
  • Asylum
  • Police
  • Vluchtelingen
  • Safety situation
  • Registration
  • Dutch
 5. Language Dutch 1 read Dutch Parliament Aan de hand van de nadere evaluatie van de proefnemingen hebben de Koninklijke Marechaussee en de politie op 28 januari jl. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op basis waarvan samengewerkt wordt in het grensge ...

  Aan de hand van de nadere evaluatie van de proefnemingen hebben de Koninklijke Marechaussee en de politie op 28 januari jl. een samenwerkingsovereenkomst ondertekend op basis waarvan samengewerkt wordt in het grensgebied met behulp van de inzet van het camerasysteem @migoboras van de KMar.

  Goverment publications

  • Goverment publications
  • Netherlands
  • Dutch Parliament
  • Criminality
  • Illegaal verblijf
  • Military Police
  • Human trafficking / trafficking in persons
  • Prosecution
  • People smuggling
  • Police
  • Dutch
 6. 3 keer gelezen Tweede Kamer Taal Nederlands In dit overleg wordt voornamelijk ingegaan op de capaciteit binnen de politie om zware georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Mevrouw Kooiman (SP) geeft onder andere het volgende aan: 'Een rechercheur ...

  In dit overleg wordt voornamelijk ingegaan op de capaciteit binnen de politie om zware georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Mevrouw Kooiman (SP) geeft onder andere het volgende aan:'Een rechercheur mensenhandel geeft aan: "We springen vaak van zaak naar zaak om alle borden omhoog te houden, we hebben ongeveer 40 plankzaken, hierbij zitten zaken van 2013, 2014 en 2015. Het gaat dan vaak om seksuele uitbuiting van jonge vrouwen.” In een andere stad in Brabant kreeg ik te horen: "Bij ons heten de plankzaken geen plankzaken maar bufferzaken, daar hebben we er gemiddeld 100 tot 150 van en daar zijn zaken tussen van mishandeling, oplichting, openlijk geweld, smaad en diefstal". Tot slot zegt een financieel rechercheur: "Ik zie dat we op de afdeling vele plankzaken hebben liggen. Ikzelf heb ongeveer 40 zaken op mijn naam staan".' 

  Goverment publications

  • Documents of parliament
  • Netherlands
  • Dutch Parliament
  • Evidence issues
  • Fighting organized crime
  • Methods of investigation
  • Police
  • Dutch
 7. Language Dutch 18 Minister of Justice (Dutch) Antwoord van minister Opstelten op de brief van 30 oktober 2014 van de leden Kooiman en Van Nispen (beiden SP) over te weinig capaciteit bij politie en Openbaar Ministerie (OM) om mensenhandel aan te pa ...

  Antwoord van minister Opstelten op de brief van 30 oktober 2014 van de leden Kooiman en Van Nispen (beiden SP) over te weinig capaciteit bij politie en Openbaar Ministerie (OM) om mensenhandel aan te pakken.

  Goverment publications

  • Questions of parliament
  • Minister of Justice (Dutch)
  • Prosecution
  • Police
  • Dutch
 8. 7 Police Language Dutch Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe uitvoerende politiemensen het strafrechtelijk vervolg op hun werk beoordelen. In hoeverre wijken beslissingen later in de strafrechtsketen, door onder anderen het Openbaar Ministerie, de ...

  Dit onderzoek gaat in op de vraag hoe uitvoerende politiemensen het strafrechtelijk vervolg op hun werk beoordelen. In hoeverre wijken beslissingen later in de strafrechtsketen, door onder anderen het Openbaar Ministerie, de rechter-commissaris en de rechter, af van wat politiemensen hadden verwacht, dan wel noodzakelijk of wenselijk hadden gevonden? Om wat voor zaken en beslissingen gaat het dan? Wat zijn de achtergronden van eventuele discrepanties tussen de opvattingen of verwachtingen van politiemensen en de uitkomsten van de strafrechtspleging?

  Publications

  • Reports
  • Netherlands
  • Police
  • Criminal law
  • Police
  • Dutch
 9. Language Dutch 12 Volledige titel: Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 mei 2013, nr. 382047, directoraat-generaal Politie, programma Arbeidsvoorwaarden in verband met de vaststelling van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse ...

  Volledige titel: Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 mei 2013, nr. 382047, directoraat-generaal Politie, programma Arbeidsvoorwaarden in verband met de vaststelling van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (Regeling vaststelling LFNP).Staatscourant, jrg. 2013, nr. 13079, 30 mei 2013

  Legislation

  • Laws and decrees
  • Police
 10. Taal Nederlands 46 keer gelezen Ministerie van Buitenlandse zaken Betreft aanbieding van Fiche 1: Verordening Europol en fusie met Cepol. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de l ...

  Betreft aanbieding van Fiche 1: Verordening Europol en fusie met Cepol.

  Goverment publications

  • Letters of ministers and state secretaries
  • European Union
  • Ministry of Forreign Affairs
  • Police
  • Dutch

Pages