Filters

Type of document

Keyword

Organization

 • Legislation

Pages

Results 1 - 10 of 319
 1. 3 keer gelezen Raad van State Taal Nederlands Op 19 december 2016 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een voorstel ingediend hoe de rijkswet kan worden veranderd. Dit voorstel gaat om de goedkeuring van het Protocol bij het Verdrag betreffe ...

  Op 19 december 2016 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State een voorstel ingediend hoe de rijkswet kan worden veranderd. Dit voorstel gaat om de goedkeuring van het Protocol bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid. De Raad van State vindt onder andere dat de memorie van toelichting aangepast dient te worden. 

  Legislation

  • Gazette
  • Netherlands
  • States Council (Dutch)
  • Arbeidsuitbuiting
  • Labour exploitation
  • Wetgeving
  • Dutch
 2. Language Dutch Dutch Parliament Dit wetsvoorstel voorziet in aanpassing van het Wetboek van Strafvor-dering en de Telecommunicatiewet vanwege het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof van Justitie) in de gevoegde zaken ...

  Dit wetsvoorstel voorziet in aanpassing van het Wetboek van Strafvor-dering en de Telecommunicatiewet vanwege het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof van Justitie) in de gevoegde zaken Digital Rights Ireland en Seitlinger (C-293/12 en 294/12). In dit arrest heeft het Hof van Justitie de Richtlijn 2006/24/EG1 (hierna: richtlijn dataretentie) ongeldig verklaard. De richtlijn dataretentie voorzag in een verplichting voor aanbieders van openbare elektronische communicatie-netwerken en openbare elektronische communicatiediensten tot het bewaren van een bepaalde lijst van telecommunicatiegegevens ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige strafbare feiten. De richtlijn dataretentie is geïmplementeerd met de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens (Stb. 2009, 333), die op 1 september 2009 in werking is getreden. In maart 2015 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag in kort geding de Wet bewaarplicht telecommunica-tiegegevens buiten werking gesteld.Dit wetsvoorstel voorziet in een herziene wettelijke regeling rond de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens ten behoeve van de opsporing van ernstige misdrijven. Daarbij wordt voorzien in de nodige waarborgen met betrekking tot de opslag en het gebruik van, en de toegang tot, de bewaarde gegevens, die voortvloeien uit het arrest van het Hof van Justitie en het vonnis van de voorzieningenrechter.

  Legislation

  • Explanatory Memorandum
  • Netherlands
  • Dutch Parliament
  • Dutch
 3. Taal Nederlands 13 keer gelezen Bundesverwaltungsgericht Schweiz Het Bundesverwaltungsgericht van Zwitserland wijst in zijn uitspraak van 18 juli 2016 in bijna 50 pagina’s uit hoe de migratie instanties zich te gedragen hebben als er aanwijzingen zijn op ...

  Het Bundesverwaltungsgericht van Zwitserland wijst in zijn uitspraak van 18 juli 2016 in bijna 50 pagina’s uit hoe de migratie instanties zich te gedragen hebben als er aanwijzingen zijn op mensenhandel.Een Nigeriaanse vrouw, in 2003 in Zwitserland binnengekomen en wiens asielverzoek in eerste instantie werd afgewezen, had pas laat in de herzieningsprocedure aangegeven dat zij slachtoffer was van mensenhandel en voodoo praktijken. De betreffende instantie ging deze verklaringen niet na en, maar richtte haar focus enkel op de asielgronden. Gelet op het feit dat in Nigeria voodoo praktijken verboden zijn, achtte de instantie het voldoende om te beslissen dat een terugkeer naar Nigeria geen gevaar op zou leveren.Het hoogste gerecht acht dit als een schendig van de (Europese) regelgeving.  Reeds bij een geloofwaardig verdacht op mensenhandel is de betreffende instantie verplicht om zelf onderzoek verrichten en haar conclusies beredeneren, ongeacht hoe deze ook uitvallen. Zwitserland heeft alle belangrijke overeenkomsten met betrekking tot mensenhandel getekend en geimplementeerd en neemt zijn taak serieus, wat ook vastgelegd is in het nationale actieplan tegen mensenhandel. Ook het hoogste gerecht benadrukt de slachtoffer identificatie. Zonder het slachtoffer de juiste bescherming te bieden is een vervolging van de daders niet mogelijk.Toen de vrouw in 2003 naar Zwitserland kwam, was mensenhandel nog een volledig onbekend probleem. Het feit dat pas in een laat stadium van de procedure de eerste aanwijzingen van mensenhandel naar voren kwamen, heeft daarmee zeker te maken. Maar ook het feit dat slachtoffers geindoctrineerd zijn door voodoo parktijen en niet durven te praten uit angst of uit een trauma heeft er vaak mee te maken en mag het slachtoffer niet kwalijk genomen worden.Bundesverwaltungsgericht onderbouwt met binnen- en buitenlandse studies en ervaringen het arrest en schuwt ook niet om de indicatielijsten van hulporganisaties te noemen om slachtoffers te herkennen. Zie naar de gehele uitspraak in de link.

  Legislation

  • Legislation
  • Switzerland
  • Bundesverwaltungsgericht Schweiz
  • asiel voodoo Nigeria
  • Dutch
 4. 1 keer gelezen Gemeente Utrecht Taal Nederlands Tijdens het strafrechtelijk onderzoek 'Sneep' in 2008 bleek dat jarenlang, op omvangrijke schaal, mensenhandel voorkwam. Ook op het Zandpad. Deze zaak was de aanleiding voor een groot onderzoek naa ...

  Tijdens het strafrechtelijk onderzoek 'Sneep' in 2008 bleek dat jarenlang, op omvangrijke schaal, mensenhandel voorkwam. Ook op het Zandpad. Deze zaak was de aanleiding voor een groot onderzoek naar mensenhandel in de vergunde prostitutiesector, genaamd "Schone schijn". Uit dit onderzoek bleek dat: er sprake was van een gebrek aan signalering van mensenhandel, het vastgestelde beleid onvoldoende werd uitgevoerd en vervolgens onvoldoende tot opsporing werd overgegaan. De conclusies uit het onderzoek “Schone Schijn” hebben geleid tot een aantal aanbevelingen, onder andere op het gebied van het door gemeenten te voeren prostitutiebeleid. In 2010 hebben gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM besloten om tot een gezamenlijke aanpakte komen om mensenhandel in de prostitutie te bestrijden. Voor de gemeente betekent dit vooral inzet op het barrièremodel. Het principe van de barrièrewerking gaat uit van het analyseren van de stappen die een mensenhandelaar moet zetten om tot zijn misdrijf te komen. Vervolgens worden op deze route zo veel mogelijk barrières ingebouwd, waarbij een breed pakket van maatregelen wordt toegepast.

  Legislation

  • Municipal paper
  • Netherlands
  • Municipality of Utrecht
  • Law Regulation Prostitution (WRP, Dutch Law)
  • Human trafficking / trafficking in persons
  • Prostitution
  • Law Regulation Prostitution (Dutch law)
  • Licenced prostitution
  • Dutch
 5. 1 keer gelezen Gemeente Groningen Taal Nederlands Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 RECTIFICATIE Wijziging algemene plaatselijke verordening gemeenteGroningen (prostitutiebeleid) De raad van de gemeente Groningen gelezen he ...

  Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009

  Legislation

  • Municipal paper
  • Netherlands
  • Gemeente Groningen
  • Prostitution
  • Prostitution
  • Street prostitution
  • Raamprostitutie
  • Dutch
 6. Taal Onbepaald 6 keer gelezen Europese Commissie This paper complements the first European Commission Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings as required under article 20 of Directive 2011/36/EU1 (hereafter "the R ...

  This paper complements the first European Commission Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings as required under article 20 of Directive 2011/36/EU1 (hereafter "the Report"). It aims to provide a factual overview of the main current trends, actions, and statistical data on trafficking in human beings in the EU, as reported by Member States, civil society and international organisations.The paper elaborates on the topics presented in the Report in selected areas of the ‘three Ps’, prosecution (with focus on financial investigations), protection (with focus on the setting up of national referral mechanisms) and prevention (with focus on actions taken by Member States to prevent the crime as provided by Article 18 of the Anti-trafficking Directive4).For the accompanying report click here.

  Legislation

  • Proposals and reports of the European Commission
  • European Commission
  • Sham marriage
  • Adoption
  • Labour exploitation
  • Organ trafficking
  • Sexual exploitation
  • Criminal exploitation
  • English
 7. Taal Onbepaald 57 keer gelezen Europese Commissie Report from the commission to the European Parliament and the Council. Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2016) as required under Article 20 of Directive 2011/36/ ...

  Report from the commission to the European Parliament and the Council. Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2016) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims.This report focuses on issues that highlight the comprehensive approach of the anti-trafficking Directive and the EU Strategy. In particular, it examines the progress made on the implementation of ‘the three Ps’, prosecution (with a focus on financial investigations), protection (with a focus on setting up national referral mechanisms) and prevention (with a focus on action taken by Member States to prevent the crime as provided by Article 18 of the Anti-Trafficking Directive).For the Commission Staff Working Document click here.

  Legislation

  • Proposals and reports of the European Commission
  • European Commission
  • Sham marriage
  • Adoption
  • Labour exploitation
  • Organ trafficking
  • Sexual exploitation
  • Criminal exploitation
  • English
 8. 1 read European Commission Language Dutch Door de uitbreiding van het mandaat zoals uiteengezet in dit voorstel, wordt het EASO omgevormd tot het "Asielagentschap van de Europese Unie": een volwaardig agentschap dat in staat is de lidstaten de n ...

  Door de uitbreiding van het mandaat zoals uiteengezet in dit voorstel, wordt het EASO omgevormd tot het "Asielagentschap van de Europese Unie": een volwaardig agentschap dat in staat is de lidstaten de noodzakelijke operationele en technische bijstand te bieden, de praktische samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten te bevorderen, een duurzame en billijke verdeling van de verzoeken om internationale beschermnig te stimuleren, de uitvoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de capaciteit van de asiel- en opvangstelsels in de lidstaten te monitoren en te beoordelen, en meer lijn te brengen in de behandeling van de verzoeken om internationale bescherming in de Unie.

  Legislation

  • Proposals and reports of the European Commission
  • European Union
  • European Commission
  • Asylum
  • Asiel
  • Dutch
 9. Taal Nederlands 4 keer gelezen College van procureurs-generaal SAMENVATTING Deze aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van zedenzaken zoals genoemd in Boek 2 titel XIV van het Wetboek van Strafrecht.Uitgangspunten zijn: •Het ...

  SAMENVATTING Deze aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van zedenzaken zoals genoemd in Boek 2 titel XIV van het Wetboek van Strafrecht.Uitgangspunten zijn:•Het schenden van in het strafrecht neergelegde normen vraagt in beginsel om correctie, afkeuring en herstel van de geleden schade. Het strafrecht is in beginsel repressief van aard, maar kan – gecombineerd met andere interventies en op voldoende selectieve wijze ingezet – bijdragen aan veiligheid en het voorkómen van herhaling.•De belangen van slachtoffers wegen zwaar mee bij de afweging of en zo ja hoe in een zeden zaak strafrechtelijk opgetreden moet worden door of onder verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie. De veiligheid van slachtoffers en de risico’s op herhaald slachtofferschap en herhaald daderschap worden hierbij steeds goed voor ogen gehouden. Veiligheids- en risicotaxatie vormen derhalve in alle stadia van opsporing en vervolging een belangrijke leidraad voor (prioritering van) handelen;•Waar het belang van waarheidsvinding botst met het belang van behoud en versterking van veerkracht van slachtoffers worden deze belangen steeds zorgvuldig tegen elkaar afgewogen om te voorkomen dat het strafrechtelijk onderzoek leidt tot schade bij slachtoffers en anderen.•Het openbaar ministerie handelt in samenwerking en samenhang met de relevante netwerkpartners. Ook in het netwerkverband houdt het openbaar ministerie de belangen van slachtoffers en anderen (waarborg veiligheid en behoud en versterken veerkracht) nadrukkelijk voor ogen. Daartoe wordt het (sociale) systeem rondom zowel het slachtoffer als de (kwetsbare) verdachte of dader betrokken.

  Legislation

  • Gazette
  • General Attorney Commission (Dutch)
  • Psychische schade
  • Safety situation
  • Statement
  • Sexual offence
  • Incest
  • Victimization
  • Sexual exploitation
  • Dutch
 10. Taal Nederlands 3 keer gelezen College van procureurs-generaal SAMENVATTING Deze aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van zaken betreffende kinderpornografie. De aanwijzing is een aanvulling op de Aanwijzing zeden, die onve ...

  SAMENVATTING Deze aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van zaken betreffende kinderpornografie. De aanwijzing is een aanvulling op de Aanwijzing zeden, die onverkort van toepassing is op kinderpornozaken, tenzij in de Aanwijzing kinderpornografie anders wordt aangegeven.Bij de aanpak van kinderpornografie wordt aangesloten bij de uitgangspunten voor de strafbaarstelling van kinderpornografie, blijkend uit de parlementaire geschiedenis:•Minderjarigen dienen beschermd te worden tegen het seksuele misbruik dat bij de vervaardiging plaatsvindt;•Minderjarigen dienen beschermd te worden tegen het in omloop brengen van het materiaal waarop ze seksueel misbruikt worden;•Minderjarigen dienen beschermd te worden tegen materiaal dat misbruik inhoudt of suggereert. Dit materiaal kan dienen om minderjarigen aan te moedigen of te verleiden deel te nemen aan seksueel gedrag.•De subcultuur die seksueel misbruik van minderjarigen bevordert of als normaal en acceptabel probeert voor te stellen dient als zodanig te worden bestreden.

  Legislation

  • Gazette
  • General Attorney Commission (Dutch)
  • Sexual offence
  • Sexual abuse
  • Sexting
  • Child pornography
  • Minderjarigen
  • Dutch

Pages