Taal document

Datum

04 mei 2016

Documentsoort

Voorstellen en rapporten van de Europese Commissie

Thema

Trefwoord

Asiel

Organisatie

Europese Commissie

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Asielagentschap van de Europese Unie

Datum

04 mei 2016

Door de uitbreiding van het mandaat zoals uiteengezet in dit voorstel, wordt het EASO omgevormd tot het "Asielagentschap van de Europese Unie": een volwaardig agentschap dat in staat is de lidstaten de noodzakelijke operationele en technische bijstand te bieden, de praktische samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de lidstaten te bevorderen, een duurzame en billijke verdeling van de verzoeken om internationale beschermnig te stimuleren, de uitvoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en de capaciteit van de asiel- en opvangstelsels in de lidstaten te monitoren en te beoordelen, en meer lijn te brengen in de behandeling van de verzoeken om internationale bescherming in de Unie.