Taal document

Datum

13 mrt 2019

Documentsoort

Jurisprudentie Nederland

Land

Trefwoord

Steunbewijs
IMMO
Raad van State
Seksuele uitbuiting

Organisatie

Raad van State

Raad van State, ECLI:NL:RVS:2019:781, 13 mrt 2019

Datum

13 mrt 2019

De Raad van State heeft op 13 maart 2019 uitspraak gedaan in vier zaken omtrent de aanvraag van schadevergoedingen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. In de uitspraken van de Raad van State wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de rol van medisch steunbewijs voor slachtoffers van mensenhandel. Dit medisch steunbewijs kan worden aangeleverd in de vorm van verklaringen van medische behandelaren dan wel in de vorm van een rapport opgesteld door instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (een ‘iMMO-rapportage’). De vier aanvragers waren slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting, wat ernstig geestelijk letsel als gevolg had. Zo had een van de slachtoffers te maken met PTSS-klachten en een depressieve stoornis. Ter ondersteuning van hun aanvraag hadden de slachtoffers verklaringen van hun medisch behandelaren bijgevoegd. In sommige gevallen werd er in een later stadium ook een iMMO-rapportage opgesteld.

De Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (CSG) wees de aanvragen af. Volgens de CSG was er in deze zaken onvoldoende informatie om aannemelijk te achten dat de aanvragers slachtoffer van mensenhandel waren. Verder stelde het CSG dat er in sommige gevallen geen uitsluitsel kon worden gegeven over de oorzaken van het gediagnosticeerde trauma, aangezien de aanvragers zowel in Nederland als in het land van herkomst traumatische ervaringen hadden.

De Raad van State oordeelde dat de aanvragen moeten worden toegekend. De Raad stelde dat de CSG deugdelijk dient te motiveren waarom de gestelde contra-indicaties zo zwaarwegend zijn, dat de bevindingen van de medische specialisten met ervaring met klachten van slachtoffers van mensenhandel geen rol zouden kunnen spelen in de aannemelijkheid van het gestelde misdrijf. Daarnaast maakt het volgens de Raad van State in deze zaken niet uit in welke mate het letsel is veroorzaakt door gebeurtenissen in Nederland dan wel in het land van herkomst van het slachtoffer.

De uitspraken van de Raad van State in de vier zaken zijn hier te vinden:

ECLI:NL:RVS:2019:781 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@114303/201707029-1-a2/#highlight=mensenhandel

ECLI:NL:RVS:2019:784 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@114308/201705715-1-a2/#highlight=mensenhandel

ECLI:NL:RVS:2019:785 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@114309/201705834-1-a2/#highlight=mensenhandel

ECLI:NL:RVS:2019:786 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@114310/201706989-1-a2/#highlight=mensenhandel