Taal document

Datum

05 jun 2014

Documentsoort

Overheidspublicaties

Thema

Trefwoord

Kinderpardon

Initiatiefnota van de leden Voortman en Gesthuizen over het kinderpardon

Datum

05 jun 2014

De indieners vinden dat het belang van het kind het belangrijkste criterium is en leidend moet zijn in het Kinderpardon. Om het belang van het kind wel te laten prevaleren, dienen een aantal aanpassingen gedaan te worden in de Regeling langdurig verblijvende kinderen, welke bestaat uit een overgangsregeling en een definitieve Regeling.

Beslispunt: de indieners stellen voor dat naast kinderen die een asielaanvraag doen volgens artikel 28 van de Vreemdelingenwet ook kinderen die een reguliere aanvraag hebben gedaan volgens artikel 14 van de Vreemdelingenwet en ten minste vijf jaar voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar in Nederland verbleven, onder het Kinderpardon moeten vallen.