Taal document

Datum

04 mei 2015

Documentsoort

Staatscourant

Thema

Land

Trefwoord

Vrijwillige terugkeer

Organisatie

Minister van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Besluit omtrent Beleidsregels en subsidieplafond Vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie 2015–2016

Datum

04 mei 2015

Dit besluit omvat vernieuwde beleidsregels en een subsidieplafond aangaande vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers. Art 4 van het besluit zegt het volgende over de aanvraag en verdeling van subsidies:

'De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van een beoordeling overeenkomstig de beoordelingscriteria die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de beoordelingscriteria, de aanvragen die het beste voldoen aan die beoordelingscriteria het eerst voor subsidieverlening in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, onder d, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.'