Taal document

Datum

11 jul 2016

Documentsoort

Gemeenteblad

Land

Trefwoord

Wet Regulering Prostitutie en bestrijding misstanden Seksbranche (WRP)
Prostitutie
Mensenhandel
Vergunde prostitutie

Organisatie

Gemeente Utrecht

Beleidsregel Handhavingsstrategie Seksinrichtingen Gemeente Utrecht

Datum

11 jul 2016

Tijdens het strafrechtelijk onderzoek 'Sneep' in 2008 bleek dat jarenlang, op omvangrijke schaal, mensenhandel voorkwam. Ook op het Zandpad. Deze zaak was de aanleiding voor een groot onderzoek naar mensenhandel in de vergunde prostitutiesector, genaamd "Schone schijn". Uit dit onderzoek bleek dat: er sprake was van een gebrek aan signalering van mensenhandel, het vastgestelde beleid onvoldoende werd uitgevoerd en vervolgens onvoldoende tot opsporing werd overgegaan. 

De conclusies uit het onderzoek “Schone Schijn” hebben geleid tot een aantal aanbevelingen, onder andere op het gebied van het door gemeenten te voeren prostitutiebeleid. 

In 2010 hebben gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM besloten om tot een gezamenlijke aanpakte komen om mensenhandel in de prostitutie te bestrijden. Voor de gemeente betekent dit vooral inzet op het barrièremodel. Het principe van de barrièrewerking gaat uit van het analyseren van de stappen die een mensenhandelaar moet zetten om tot zijn misdrijf te komen. Vervolgens worden op deze route zo veel mogelijk barrières ingebouwd, waarbij een breed pakket van maatregelen wordt toegepast.